Foto: Mulabdić: Građani zadovoljni radom policije

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Mulabdić: Uposlenici koji rade na šalterima za izdavanje ličnih dokumenata nosit će službenu odjeću, građani zadovoljni našim radom

Autor: Ema MASLO
10.02.2018 11:33
A
A
A

Vedran Mulabdić, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, funkciju ministra preuzeo je 30. maja 2016. godine. U intervju za Avaz.ba govorio je o radu MUP-a, uštedama, izgradnji nove zgrade, te drugim aktivnostima koje su poduzeli ili ih planiraju poduzeti u MUP-u KS u ovoj godini.

Prva odluka, deset dana nakon preuzimanja funkcije, koju je donio odnosila se na uštede budžetskog novca.

Naime, do tada su ministri na raspolaganju imali 300 KM za troškove upotrebe mobilnog telefona u službene svrhe, a ovaj ministar je te troškove smanjio na 100 KM mjesečno. Iako je njegovim pomoćnicima do tada bilo odobreno 120 KM, istom Odlukom, od tada su mogli trošiti samo 50 KM za upotrebu mobilnog telefona.  

Osim troškova mobilnog telefona da li su u Ministarstvu napravljene uštede i u drugim segmentima?

- Uštede su uvedene i na trošenje goriva, te je u 2015. godini utrošeno je 18.962, dok je u 2016., utrošeno 17.008 litara goriva, što je smanjene za 10,31 posto. Trend smanjenja trošenja goriva se nastavio i u 2017. godini kada je utrošeno 15.240 litara goriva.

Također, u 2017. godini, za sve komisije koje sam formirao, nije predviđena naknada za rad, odnosno rješenjem o imenovanju članova definisano je da poslove obavljaju u toku radnog vremena. Dijelom ušteđenog novca finansirani su projekti nevladinih udruženja, a dio je usmjeren na određene humanitarne projekte.

Zakon o oružju

Prošle godine prvi put u historiji MUP-a KS potpisan je Kolektivni ugovor između Vlade Kantona Sarajevo i Sindikata policije KS? 

- Da, prvi put, na 20. godišnjicu postojanja ove institucije, a na obostrano zadovoljstvo, sa uspjehom je okončan socijalni dijalog između Vlade KS i Sindikata policije KS.

Veoma me raduje senzibilitet i razumjevanje svih mojih kolega ministara iz Vlade KS, da je posao policijskog službenika jako komleksan i složen, odgovoran i rizičan, te je jednoglasno podržan Kolektivni ugovor koji je i potpisan 1. februara 2017. godine.

Također, 19. januara 2018. godine ponovo je potpisan Kolektivni ugovor kojim su utvrđena određena materijalna prava i svim policijskim službenicima u Kantonu Sarajevo, dok će pripadnici Specijalne jedinice imati povećanje za dodatnih deset posto. Utvrđene su i druge odredbe u ugovoru kojim se poboljšavaju uvjeti rada policijskih službenika, kao što je posebna naknada jednom godišnje u vrijednosti od 30 posto od prosječne plate u Federaciji BiH pripadnicima Kriminalističke policije za kupovinu civilne odjeće, te dodjele stipendija za djecu pripadnika Ministarstva koji poginu izvršavajući službene dužnost.

Navedenim ugovorima, u protekle dvije godine, našim policijskim službenicima plata je povećana za pet posto.

Zanimljiva je novina da uposlenici MUP- a KS koji rade na šalterima za izdavanje ličnih dokumenata više neće nositi civilnu nego službenu odjeću?

- Na moju inicijativu, donesen je Pravilnik o službenoj odjeći državnih službenika i namještenika MUP-a KS, a kako bi se osigurala prepoznatljivost uposlenika na radnim mjestima koja se odnose na rad sa strankama i na šalterima, te u potpunosti poštovali principi Etičkog kodeksa u pogledu prikladnog odijevanja uposlenika. Samim tim uposlenici će biti reprezentativni i stvara im se obaveza da na dostojan način predstavljaju državnu službu, odnosno organ uprave sa obilježjima Kantona Sarajevo. Stranke će, pak, lakše uočavati uposlenike u službenoj odjeći prilikom ostvarivanja svojih građanskih prava.

Službenu odjeću će nositi uposlenici čija radna mjesta su vezana za rad sa strankama, a posebno na šalterima gdje se vrši prijem i obrada zahtjeva, izdavanje dokumenata i slično.

U decembru prošle godine usvojen je novi Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije?

- Na decembarskoj sjednici Skupština Kantona Sarajevo je usvojila Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. Moram istaći da je kod izrade teksta Zakona, osim predstavnika MUP-a KS, učestvovao veliki broj pravnih i fizičkih lica, različitih profila čija mišljenja su se uvažavala i cijenila. Zato smatram da smo dobili veoma kvalitetan Zakon u ovoj oblasti.

Osnovni razlog za donošenje novog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije je usklađivanje s međunarodnim standardima.

Ovaj Zakon predviđa određene novine, kao što su kategorizacija oružja u četiri kategorije: zabranjeno oružje, dozvoljeno oružje za koje je potrebno prethodno odobrenje, dozvoljeno oružje za koje je potrebna prijava nadležnom organu i dozvoljeno oružje za koje nije potrebno odobrenje niti prijava nadležnom organu.

Pored toga, sistematično su određene isprave o oružju, kao i pooštravanje kaznene politike i sistematičnije su određene prekršajne sankcije.

Ovim Zakonom data je imperativna obaveza zdravstvenoj ustanovi i svakoj osobi (npr. ljekaru) koji ima saznanja o promjeni zdravstvenog stanja imaoca oružja, a koje može uticati na sposobnost za držanje i nošenje oružja, da su dužni odmah po saznanju za takvu promjenu obavijestiti nadležnu policijsku upravu ili najbližu policijsku stanicu.

Značajna novina u odnosu na dosadašnji Zakon jeste to da se obuke odvajaju na praktičnu i teoretsku. Od sad će praktičnu obuku obavljati streljačke organizaciji ili sportski klubovi.

I na kraju, kao jedna od bitnih novina ovog zakona jeste legalizacija oružja, kao i amnestija, a koji su važni za postizanje višeg nivoa sigurnosti građana. Tako je propisano da osobe koje posjeduju oružje kategorije B, a nemaju isprave o oružju i isto nisu prema ranije važećim propisima registrovali, bez obaveze dokazivanja porijekla oružja, dužni su najkasnije do 31. decembra 2018. godine podnijeti zahtjev za izdavanje isprave o oružju. Ukoliko podnosilac ne ispunjava uvjete propisane Zakonom ili se eventualno oružje potražuje od strane nadležnih organa, isto neće biti predmet legalizacije.

U javnosti se pojavila informacija da bi u perspektivi MUP KS trebao dobiti novu zgradu. Dokle je stigla realizacija tog projekta?

- Dolaskom na mjesto ministra iznenadila me je informacija da zgrada sjedišta MUP-a KS, kao i većina drugih objekata koje koristi Ministarstvo nije naše vlasništvo. U više navrata sam razgovarao sa premijerom Kantona i kolegama ministrima, tako da smo pred kraj 2017. godine pronašli prevashodno finansijsku konstrukciju, a zatim i adekvatno prostorno rješenje za izgradnju sjedišta MUP KS.  

Vlada je izdvojila 2.000.000 KM za ovu namjenu, a prostor, koji je nama interesantan iz više razloga, određen je na lokalitetu ulice Paromlinska, Općina Novo Sarajevo. U tom objektu bili bi smješteni sjedište Ministarstva unutrašnjih poslova KS, Treća policijska uprava, PS Novo Sarajevo, Saobraćajna policija, kao i Sektor za putne isprave.

U ovoj godini bi trebale biti pokrenute procedure pribavljanja potrebnih saglasnosti, izrade idejnog i izvedbenog projekta kao i izbora najpovoljnijeg izvođača radova u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. Da bi se pokrenule navedene aktivnosti potrebno je prethodno riješiti imovinsko-pravne odnose, a te aktivnosti trenutno provodi Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Većina objekata koje koristi Ministarstvo su u lošem stanju tako da se svake godine ulažu određena sredstva za njihovu sanaciju.

Pored toga, za dogradnju i adaptaciju zgrade Policijske uprave Novi Grad sačinjen je idejni projekat, a u ovoj godini će biti pokrenuta procedura pribavljanja potrebnih saglasnosti, izrade izvedbenog projekta i izbora najpovoljnijeg izvođača. I izgradnja objekta Sedme policijske uprave (Policijsko odjeljenje Srednje) je u završnoj fazi, u smislu procedura izbora najpovoljnijeg izvođača radova, a za koji su već sačinjeni idejni i izvedbeni projekat i pribavljene potrebne saglasnosti kao i građevinska dozvola.

Imamo u planu i izgradnju policijskog objekta za obuku kadrova „Grkarica“ Igman, a koji je za nas od strateškog značaja kada je u pitanju održavanje EYOF-a 2019. godine.

Inspektorat MUP-a KS nadzire rad zaštitarskih agencija, mjenjačnica, benziskih pumpi i slično. Da li je u protekloj godini bilo detektovanih nepravilnosti u radu ovih pravnih lica?

- U skladu sa svojim ovlaštenjima, inspektori Inspektorata MUP-a KS su u 2017. godini izvršili nekoliko stotina inspekcijskih nadzora nad pravnim subjektima koji se bave kulturno-sportskim djelatnostima, kao i poslovima zaštite ljudi i imovine, unutrašnje zaštite, trgovačkim i uslužnim centrima, mikrokreditnim organizacijama, mjenjačnicama, kladionicama i slično.

Shodno uočenim nepravilnostima i nedostacima, izdat je određeni broj prekršajnih naloga sa izrečenim novčanim kaznama u iznosu preko 100.000 KM.

Inspektori za zaštitu od požara, izvršili su preko 300 inspekcijskih pregleda. Između ostalog donijeto je oko 100 rješenja o nalaganju mjera, a izrečene su kazne u iznosu oko 150.000 KM.

Podsjećanja radi, i pored raznih pritisaka, naši inspektori su u maju prošle godine zbog problema na protupožarnom sistemu, koji je bio u katastrofalnom stanju zabranili i održavanje dva koncera u objektu ZOI 84 – Zetra, i to koncert Ace Lukasa i koncert duhovne muzike “Moj ummete 2017.”

Kao što sam rekao, i pored velikih pritisaka na nas, održavanje bilo kakvih javnih, sportskih, kulturnih i zabavnih manifestacija smo zabranili, a u cilju zaštite života naših građana. Rješenje o zabrani je bilo na snazi sve dok menadžment ZOI 84 nije otklonio detektovane nedostatke.

Također, benzinska pumpa sa kojom MUP KS ima zaključen Ugovor o isporuci goriva, bila je zatvorena jer je u toku inspekcijskog pregleda utvrđen veći broj nedostataka koji su predstavljali opasnost za siguran rad benzinske stanice, zaposleno osoblje i stanare susjednih stambenih zgrada. Rad ovoj benzinskoj pumpi je bio zabranjen sve dok nisu otklonjeni utvrđeni nedostaci.

Naglašavam, i u budućnosti, svaki objekat, bez obzira u čijem vlasništvu bio, a u kojem naši inspektori evidentiraju nedostatke, će biti zatvoren sve dok predstavlja opasnost za naše građane.

Reakcije građana

Ima li MUP KS dovoljan broj uposlenika, s obzirom na sve promjene koje su se dešavale usvajanjem novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo?

- Vlada KS je u julu 2017. dala suglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Tokom izrade Pravilnika vodili smo računa da unutrašnja organizacija bude prilagođena tako da se osigura najefikasnije i najoptimalnije izvršavanje poslova i zadataka, a s ciljem da se građanima omogući i olakša ostvarivanje njihovih potreba i prava. U tom smislu predviđen je i broj izvršilaca uz napomenu da se vodilo računa o racinalnoj podjeli poslova i zadataka sa aspekta predviđenog broja izvršilaca i obima poslova i zadataka.

Trenutno nam nedostaje znatan broj službenika. Pored toga, u Ministarstvu nije bilo popune radnih mjesta državnih službenika i namještenika putem javnog oglašavanja još od 2014. godine, a velikom broju naših službenika je radni odnos prestao, da li putem sticanja uvjeta za penziju, promjene radnog mjesta ili na neki drugi način. U toku 2018. godine očekuje se prestanak radnog odnosa za još desetak naših službenika zbog odlaska u penziju.

Shodno navedenom, a kako bi smo što efikasnije i blagovremeno obavljali poslove i zadatake iz naše nadležnosti, prema Vladi KS ćemo vrlo brzo uputiti zahtjev za popunu upražnjenih radnih mjesta. Napominjem da procedura prijema državnih službenika i namještenika prema dosadašnjoj praksi traje i do šest mjeseci, što je pored procedure žalbenog postupka kod Odbora za žalbe uzrokovano i procedurom izdavanje sigurnosne dozvole koji svi uposleni moraju imati prije zasnivanja radnog odnosa.

Imate li informacije koliko su građani zadovoljni radom MUP-a KS?

- Kako bi smo unaprijedili naš rad, u novembru 2017. godini proveli smo i mjerenje zadovoljstva korisnika usluga MUP-a KS. Anketirana su 234 korisnika i to direktno nakon pružene usluge, tako što su popunjavali anketne upitnike. Mjereni su ljubaznost, stručnost, kvalitet i ažurnost uposlenika MUP-a. Prosječna ocjena zadovoljstva korisnika, ocjenjivanja od 1 do 5, je bila 4,94.

I, sretan sam zbog činjenice da su građani zadovoljni našim radom i ljubaznošću, stručnošću i ažurnošću uposlenika MUP-a KS. Naša intencija je da usluge koje pružamo našim građanima budu još bolje, a otvoreni smo i spremni analizirati sve primjedbe i sugestije koje zaprimimo. Ne smijemo zaboraviti da smo mi tu zbog građana!

Moram naglasiti i da je u decembru prošle godine od Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo proveden interni audit u MUP-u KS. Konstatovano je da se Sistem kvaliteta efektivno održava i poboljšava u skladu sa Standardom ISO 9001.

U kojoj fazi je konkursna procedura prijema 120 policijskih službenika?

- Kada je u pitanju konkursna procedura za prijem 120 policijskih službenika nakon pismenog testa i testa fizičke sposobnosti, 157 kandidata steklo je pravo pristupa na ljekarski pregled i psihološki pregled, test i razgovor. Nakon toga bit će odabrano 120 najboljih koji će započeti obuku na policijskoj akademiji Vraca.

Izdato 53.322 pasoša

Je li povećan ili smanjen broj zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata u 2017. godini u odnosu na 2016.?

- Tokom 2017. godine zaprimljeno je i obrađeno 33.582 zahtjeva za izdavanje ličnih karti, a što je za 10,3 posto manje u odnosu na 2016. godinu kada je zaprimljeno 37.432 zahtjeva. Zaprimljeno je i obrađeno 27.486 zahtjeva za izdavanje vozačkih dozvola, a što je za 4,8 posto više u odnosu na 2016.

Tokom 2017. godine izdato je 53.322 pasoša, a što je za 31,4 posto manje u odnosu na godinu ranije.

Više o:

Vedran Mulabdić