Vlada KS donijela Uredbu o uređivanju zelenih i rekreativnih površina

Na prijedlog Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture

Fena
20.05.2016 11:33

Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture, donijela je Uredbu o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina na području Kantona Sarajevo, a neispravne dječije sprave na igralištima moraju biti uklonjene u roku od sedam dana.

Uz precizno definisanje svih radnji i dinamike održavanja zelenih površina, ovom Uredbom se po prvi put uređuje održavanje dječijih i sportskih igrališta za koje će biti zaduženo komunalno preduzeće nadležno za održavanje javnih zelenih površina, a koje je registrovano i za poslove održavanja dječijih i sportskih igrališta, saopćeno je iz Press službe Kantona Sarajevo.  

Uredba predviđa formiranje i stalni nadzor Komisije za procjenu stanja dječijih i sportskih igrališta, koju će sačinjavati predstavnici nadležnog komunalnog preduzeća i općine na području Kantona Sarajevo, a koja će vršiti obilazak i kontrolu svih postojećih igrališta i zapisnički konstatovati stanje igrališta, kao i ispravnost i funkcionalnost sprava i rekvizita za igru djece, sportskih sprava i rekvizita i zaštitnih ograda.

Dječije i sportske sprave, rekviziti i zaštitne ograde za koje Komisija konstatuje da su neispravni i da se ne mogu upotrebljavati u svrhu za koju su namijenjeni, bit će uklonjeni u roku od sedam dana od dana kada se za konstatuje njihova neispravnost.    

Općine na čijem području se nalaze dječija i sportska igrališta će o svom trošku ukloniti neispravne sprave te u skladu sa finansijskim mogućnostima, izvršiti postavljanje novih sprava i rekvizita u skladu sa važećim standardima, nakon čega će njihovo održavanje preuzeti nadležno komunalno preduzeće.

Dječija i sportska igrališta moraju imati informativni pano, postavljen na vidno mjesto koje će postaviti nadležno komunalno preduzeće sa podacima o nazivu i namjeni igrališta, podacima o spravama i rekvizitima, nazivom investitora i pravnog lica koje održava igrališta. Panoi moraju sadržavati i kontakt telefon za prijavu polomljenih ili neispravnih sprava i rekvizita, kontakt telefon Kantonalne i općinske inspekcije te napomenu da se sprave i rekviziti koriste na vlastitu odgovornost.

Uz propisane kaznene odredbe u slučajevima kršenja obaveza iz ove Uredbe, nadzor nad njenim provođenjem vršit će nadležno ministarstvo, a za inspekcijski nadzor nadležna je kantonalna i gradska inspekcija i nadležna općinska inspekcija.

NA VRH