Nenadić: Revolucionaran iskorak u oblasti uprave Kantona Sarajevo

Fena
16.12.2017 09:38

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić ocijenio je 2017. godinu kao vrlo proaktivnu te naglasio da je Vlada i Skupština jednoglasno podržavala svaki predloženi zakon tog ministarstva. 

U intervju za Fenu je posebno istakao usvojenih osam amandmana na Ustav KS-a, što je pretpostavka za donošenje zakona o lokalnoj samoupravi, imovini KS-a, pripadnosti javnih površina, komunalnoj privredi, komunalnoj čistoći, zatim propisa iz oblasti osnovnog i predškolskog obrazovanja te cijelog niza drugih reformskih propisa koji u konačnici trebaju rezultirati da građani usluge komunalne privrede i one koje proizlaze iz zakona o lokalnoj samoupravi ostvaruju na nivoima vlasti koji su njima najbliži, a to su općine.

- To bi značilo da građani ne trebaju dolaziti u institucije Kantona ili Grada Sarajeva kako bi ostvarili određena prava, već će prava ostvarivati u općini ili mjesnoj zajednici kojoj pripadaju - pojasnio je.

Nenadić je istakao da su pripremljeni prednacrti tih zakona koji će u 2018. godini biti razmatrani na sjednicama Vlade i Skupštine.

Budući da će usvajanjem tih zakona precizno biti utvrđene nadležnosti za pojedina pitanja kroz Ustav Kantona, Nenadić je naglasio da će biti povećana i odgovornost nadležnih koji su plaćeni da obavljaju njihov posao.

- Propisi koji su trenutno na snazi, prilično su arhaični i zastarjeli i nemaju kaznene odredbe, a u modernoj praksi i zakonodavstvu je pravilo da postoje kaznene odredbe za odgovorne institucije i uposlene - pojasnio je.

Nenadić ističe da će se zakonom o lokalnoj samoupravi i ostalim zakonima na kvalitetniji način riješiti i pitanje naplate starih dugova, nagomilanih potraživanja iz oblasti komunalne privrede, jer će se znati kome pripadaju prihodi i ko će moći iznaći konkretniji način za naplatu.

Govoreći o 2017. godini, Nenadić je kazao da su predložili niz zakona koji su usvojeni, a izdvojio je Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija KS-a te Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti KS-a.

- Hrabro smo ušli u proces obračuna sa enormno visokim platama u javnom sektoru koje smo zatekli po preuzimanju vlasti. Tu oblast smo uredili tako da direktori komunalnih preduzeća, javnih ustanova i institucija sada imaju plate koje su primjerene njihovim obavezama - naglasio je.

Također je istakao da su u protekloj godini uradili mnogo u vezi sa položajem nacionalnih manjina, kojih u Kantonu ima 14, a koje su u sastavu Vijeća nacionalnih manjina.

Između ostalog kazao je da su usvojili i Zakon o proglašenju dana žalost u KS-u, izmjene Zakona o pružanje besplatne prave pomoći kojima se proširuje kategorija pružanje ove usluge i na žene žrtve silovanja te da su izmijenili propise koji se tiču državne službe.

Istakao je da su usvojili i propise o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS-a kojima se olakšava rad inspektora te utvrdili nove uslove u kojima inspektori imaju nova prava kao što je zatvaranje određenog objekata.

Nenadić smatra da su u oblasti uprave napravili revolucionaran iskorak u odnosu na prethodnih 20 godina, jer su donijeli čitav niz propisa kojima su konačno uredili tu oblast.

- Trenutno radimo na donošenju novog kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u KS, otpočeli smo pregovore u Federaciji BiH, međutim, moja želja je da državnu službu podržim u njihovom radu, kako se ne bi tretirali samo kao trošak - naglasio je.

Stava je da plaće svih uposlenih u javnoj službi treba startati sa istom osnovicom, a da Vlada ima mogućnost da uredi važnost pojedinih resora na način da će različitim koeficijentima i drugim načinima vrednovati rad.

Govoreći o pravosuđu, Nenadić je naglasio da je to mehanizam koji broji više od 800 zaposlenih te da je uspostavljena odlična saradnja i komunikacija s predsjednicima sudova, glavnom kantonalnom tužiteljicom i predstavnicima advokatske komore.

Istakao je da djeluju kao dobar i uigran mehanizam, ali je izrazio nezadovoljstvo zbog loše saradnje sa višim nivoima vlasti, jer se vrlo rijetko susreće sa predstavnicima FBiH, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i drugima koji čine sistem pravosuđa BiH.

- To se odražava na efikasnost pravosuđa, jer upravo zbog takve situacije imamo velike obaveze po odlukama Evropskog suda za ljudska prava u Strazbudu, gdje u posljednje vrijeme sve češće i u većim iznosima dobivamo odluke iz tog suda kojima se finansijski kažnjavaju institucije vlasti zbog predugog trajanja sudskih postupaka - pojasnio je Nenadić.

Zatekao je, kaže, katastrofalno stanje u oblasti naplate usluga, više od milion tužbi po komunalnim predmetima, te zaostatke na Kantonalnom sudu po pet i više godina.

- Situacija se danas popravlja, jer smo kroz Akcioni plan uspjeli sa suda povući 76.500 hiljada tužbi čime smo uštedjeli sedam miliona KM, a što se u prethodnom periodu redovno plaćalo - istakao je Nenadić.

Također je istakao da su povećali kapacitete u pravosuđu upošljavanjem novih sudija, stručnih savjetnika, kurira, daktilografa i drugih. Smatra da se i dalje nedovoljno novca izdvaja za pravosuđe u Kantonu Sarajevo te ističe da su u 2017. godini u budžetu izdvojili 34 miliona KM.

- To su ogromni troškovi, a kada je pravosuđe neefikasno jasno nam je da moramo poboljšati situaciju - kazao je.

Ministar Nenadić je istakao da bi mijenjao mnoge zakone, ali da efikasnost pravosuđa ne zavisi samo od kantonalnog nivoa.

Pohvalio je implementaciju alternativnih krivičnih sankcija za opće dobro na slobodi i posebne mjere za maloljetnike te istakao vrlo dobru saradnju sa predstavnicima civilnog sektora.

Zaključio je da će Ministarstvo u 2018. godini prioritetno nastaviti raditi na unapređenju efikasnosti pravosuđa te implementaciji usvojenih amandmana na Ustav KS na način kako nalažu međunarodni propisi, jer je zatekao šokantno stanje u tim oblastima.

NA VRH