U toku sjednica Skupštine KS

Usvojeni izvještaji o poslovanju KCUS-a i Opće bolnice „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ za 2016.

A. T. – F. Sa.
31.01.2018 19:56

Sa 19 glasova za i 7 protiv na sjednici Skupštine KS usvojen je izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2016. godinu. 

Po ovom pitanju ministarstvo zdravstva KS predložilo je Vladi da donese Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Međutim, KCUS se zadužuje da sačini Plan aktivnosti da otkloni nedostatake i nepravilnosti utvrđene u Izvještajima o reviziji flnansijskih izvještaja za 2015. i 2016. godinu te isti dostavi Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo.

Ministrica zdravstva KS Zilha Ademaj preporučila je Kliničkom centru da izdvojena sredstva po osnovu troškova amortizacije namjenski usmjeri za kapitalna ulaganja s ciljem stvaranja uvjeta za razvoj tercijarne zdravstvene zaštite.

- Ovaj izvještaj urađen je po propisanoj metadologiji, dostavljeni su svi prateći dokumenti. Samo ću se osvrnuti na preporuke koje su se odnosile na potrebu da KCUS sredstva koja su izdvojena za troškove amortizacije usmjeri u kapitalne investicije, potrebu za zanavljenje opreme i investicije koje se odnose na nastavak izgradnje centralnog medicinskog bloka – kazala je ministrica Zilha.

U izvještaju KCUS-a o poslovanju u 2016. istaknuto je da je došlo do smanjenja obima usluga u oblasti specijalističkokonsultativne zdravstvene zaštite i kliničke dijagnostike, kao i smanjenja broja liječenih pacijenata, broja ВО dana, ispisanih bolesnika i procenta zauzetosti bolesničkih kreveta. Obzirom da se radi o određenim uslugama primame i sekundarne zdravstvene zaštite, navedeno je da su pacijenti koji su trebali ovu vrstu usluge usmjeravani prema ustanovama primame zdravstvene zaštite i Opće bolnice „Prim. dr Abdulah Nakaš”.

Međutim, u istom periodu nije povećan obim usluga tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, osim u dijelu koji se odnosi na usluge koje se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti. Stoga je mišljenje Ministarstva zdravstva da KCUS treba poduzeti aktivnosti na obezbjeđenju uvjeta za razvoj svih disciplina tercijarne zdravstvene zaštite koji zahtijeva usko specijalističke kadrove i korištenje visokosofisticirane medicinske opreme, kao i najsloženije dijagnostičke i terapeutske postupke.

Prema izvještaju u 2016. godini KCUS je ostvario pozitivan finansijski rezultat poslovanja, dobit u iznosu od 11.774.489 KM, odnosno 11.655.975 KM nakon oporezivanja. Troškovi amortizacije u 2016. godine iznose 23.274.020 KM, te je preporuka resornog ministarstva da KCUS sredstva amortizacije namjenski troši za finansiranje kapitalnih ulaganja, s ciljem stvaranja uvjeta za razvoj tercijarne zdravstvene zaštite.

Izvještaj o poslovanju Opće bolnice“Prim. Dr. Abdulah Nakaš“ također je usvojen sa 25 glasova i jednim suzdržanim.

NA VRH