KANTON SARAJEVO

Ministarstvo objavilo nove smjernice za odvijanje nastave koje će važiti do 9. oktobra

Škole su i dalje dužne pratiti aktuelnu epidemiološku situaciju

A. Čengić / Avaz.ba

annastavne aktivnosti, dodatna i dopunska nastava organiziraju se u online

Foto: Avaz


Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo pripremilo je nove upute i smjernice za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog rada u školama za period od 14. septembra do 9. oktobra 2020. godine, uvažavajući pri tome organizacionu autonomiju koju škole uživaju.

Škole su i dalje dužne pratiti aktuelnu epidemiološku situaciju i sve aktivnosti organizirati na način koji osigurava zaštitu zdravlja učenika i radnika.

Iz Ministarstva podsjećaju roditelje, nastavnike i rukovodstva škola da će pažljivo analizirati stanje na terenu, na osnovu dostavljenih izvještaja te u saradnji sa nadležnim organima i institucijama donositi nove mjere i smjernice koje će, eventualno, izmijeniti obime neposrednog odgojno-obrazovnog procesa u školama.

Uprava škole i razrednici, dužni su obavijestiti roditelje: 

- da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19) 

- da ne dovode dijete u školu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19

Nove smjernice i uputstva pročitajte u nastavku:

Osnove škole

Opće odredbe: 

- Predviđeni Nastavni plan i program realizira se u potpunosti u skladu sa dostavljenim godišnjim i mjesečnim planovima i programima rada nastavnika. Obim, dubinu i sadržaje predviđenih nastavnih tema i jedinica nastavnici prilagođavaju vremenu koje imaju na raspolaganju za realizaciju nastavnog procesa.  

- Ocjenjivanje učenika se vrši u skladu sa Pravilnikom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo odnosno Smjernicama za ocjenjivanje učenika u online okruženju.

- Za vrijeme trajanja nastave, uz nastavnika sa učenicima u učionici može biti prisutan i asistent u nastavi.

- Ukoliko se rad škole odvija u smjenama, potrebno je planirati dovoljan vremenski razmak izmedju smjena kako bi se dezinficirale prostorije škole.

- Boravak u zbornicama i drugim društvenim/zajedničkim prostorijama treba biti sveden na minimum.

- Nastavnici koji realiziraju neposredni odgojno-obrazovni rad u učionici ne zadržavaju se u školi duže od vremena potrebnog za realizaciju časova. Nastavnik je dužan utvrditi dnevne termine konsultativne nastave za učenike koji su u online okruženju (u ukupnom sedmičnom fondu trajanja konsultativne nastave od 15 minuta od svakog časa koji je realiziran u učionici).

- Vannastavne aktivnosti, dodatna i dopunska nastava organiziraju se u online okruženju uz maksimalno korištenje video/audio poziva u aktivnoj interakciji nastavnika sa učenikom.

  • Ministar Anis Krivić: Jasne upute

    Ministar Anis Krivić: Jasne upute

    Foto: Avaz


Razredna nastava

- Model organiziranja nastavnog procesa za učenike razredne nastave (I do IV, odnosno V razreda), kakav je definisan Uputstvom broj: 11-34-31987-3/20 od 26.8.2020. godine, ostaje na snazi do 09.10.2020. godine. Škole imaju mogućnost da, ukoliko brojno stanje odjeljenja razredne nastave u redovnom procesu broji maksimalno dozvoljenih 15 učenika, organizaraju nastavu za ta odjeljenja bez primjene kombinovanog modela. Roditelji/staratelji učenika koji su izjavili da žele da njihova djeca pohađaju isključivo online model nastave zadržavaju to pravo i dalje bez potrebe za novim izjavama, a roditelji koji žele uključiti svoje dijete u nastavni proces dužni su to najaviti nastavniku razredne nastave najkasnije do 11.09.2020. godine, a od naredne sedmice najkasnije do četvrtka tekuće sedmice za narednu sedmicu.  

Predmetna nastava

- Počevši od 21. septembra u redovan nastavni proces u školama uvodi se i predmetna nastava od V, odnosno VI do IX razreda po kombinovanom modelu (podsjećamo Vas: kombinovani model nastave realizira se po grupama sa maksimalno 15 učenika, s minimalnim razmakom između učenika od 1,5 metar) kakav vrijedi i za razrednu nastavu uz posebne organizacione i izvedbene pripreme koje podrazumijevaju sljedeće: 

- Učenici predmetne nastave prate nastavu u grupama koje rotiraju na sedmičnom nivou. Grupe učenika utvrđuju razrednici i o tome obavještavaju roditelje/staratelje učenika najkasnije do četvrtka 17. septembra 2020. godine.   

- Roditelji/staratelji učenika koji ne žele da im djeca pohađaju redovan nastavni proces, zbog hroničnih oboljenja učenika ili članova zajedničkog domaćinstva, mogu izjavom protokolu škole ili e-mailom školi izabrati isključivo online nastavni model dostave nastavnog materijala i organiziranja konsultativne nastave sa predmetnim nastavnicima. Izjave roditelja/staratelja se podnose najkasnije do 16. septembra 2020. godine.

- Čas traje 30 minuta, po redovnom rasporedu časova i to u jednoj učionici za jedno odjeljenje, ne odvija se kabinetska nastava. Izuzetak predstavlja realizacija nastave iz predmeta Vjeronauka, Zdravi životni stilovi, Društvo/kultura/religija te drugi strani jezik gdje je moguće da učenici pohađaju nastavu iz ovih predemeta u drugim raspoloživim učionicama. 

- Grupni/timski rad iz epidemioloških razloga nije preporučljiv. Mali odmor traje 5 minuta i učenici ga provode u učionici, a veliki odmor se ne realizira.

- Obaveza nošenja zaštitnih maski za učenike i radnike škole propisana je Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo JU Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

- Nastavnicima koji izvode praktičnu nastavu (tehnička kultura, informatika i dr.) preporučuje se da u toku redovnog procesa daju učenicima smjernice za izvođenje praktičnih radova kući kada su u online sedmici.

- Nastava iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj se odvija u skladu sa Informacijom Ministarstva broj: 11-34-8297-11-1/20 od 3.9.2020. godine.

- Sjednice stručnih organa škole kao i sastanci sa Vijećem roditelja/Vijećem učenika, roditeljski i informativni sastanci održavaju se online.

U cilju sigurnog povratka učenika predmetne nastave u školu (21.09.2020.g), škole su obavezne poduzeti sve neophodne aktivnosti i mjere u svrhu pripreme prostora i organizacije rada škole u skladu sa ovim uputstvom i Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, donesenim od strane JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo od 18.8.2020. godine.

Srednje škole

- Od 14.9. do 09.10.2020.g. za učenike 1. i 4. razreda se realizira kombinovani model nastave po grupama sa maksimalno 15 učenika u odjeljenju, s minimalnim razmakom između učenika 1,5 metar. Učenici su raspoređeni u dvije smjene. U prvoj sedmici jedna polovina učenika je u školi, a druga polovina učenika dobija sadržaje putem platforme koje će obrađivati u školi sa predmetnim profesorom naredne sedmice u školi. Jedne sedmice jedna polovina učenika 1. i 4. razreda pohađa nastavu u školi, a naredne sedmice druga polovina učenika 1. i 4. razreda pohađa nastavu u školi. Škole imaju mogućnost da, ukoliko ukupno brojno stanje odjeljenja u redovnom procesu broji maksimalno dozvoljenih 15 učenika, organizaraju nastavu za ta odjeljenja bez primjene kombinovanog modela.

- Za učenike koji nisu u školi, nastavnici putem platforme, dostavljaju nastavne materijale prilagođene za samostalan rad uz jasne upute i smjernice. Poželjno je da navedeni materijali predstavljaju kompilaciju materijala sa uputstvima i smjernicama, koji ne zahtijevaju trenutnu povratnu informaciju nastavniku od strane učenika, nego da razvijaju samostalan i istraživačko-kreativni rad.

Prva smjena počinje od 9 sati i traje do 12:30 sati.

Od 12,30 do 13,30 se vrši čišćenje i dezinfekcija svih površina i predmeta unutar objekta škole, u skladu sa Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, donesenim od strane JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo od 18.8.2020. godine. Nastava se realizira u skladu sa rasporedom časova.

Druga smjena počinje od 13,30 i traje do 17 sati.

Praktična nastava se realizuje od 8 sati.

- Nastava se odvija u jednom kabinetu za jedno odjeljenje, ne odvija se kabinetska nastava, mali odmor traje 5 minuta, veliki odmor se ne realizira, učenici se ne zadržavaju u holovima škole.

- Nastava iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj se odvija u skladu sa Informacijom Ministarstva broj: 11-34-8297-11-1/20 od 3.9.2020. godine. 

- U periodu 14.9.-09.10. učenici 2. i 3. razreda realiziraju nastavu po online modelu.

- Ukoliko epidemiološke prilike budu zadovoljavajuće, od 12.10. je planiran ulazak učenika 2. i 3. razreda u škole po istom modelu. Od 12.10. 2020. godine bi svi učenici srednjih škola, naizmjenično, jednu sedmicu u školi realizirali nastavni proces, dok bi jednu sedmicu dobijali nastavne sadržaje putem platforme.

- Roditelji učenika koji zbog zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti pohađati nastavu u školi, dužni su kao i do sada, obavijestiti razrednika o istom. Ovim učenicima će predmetni nastavnici dostavljati sadržaje putem platforme.

- Nastavnici i učenici su dužni nositi maske od ulaska u školu/školsko dvorište, za vrijeme boravka u školi do izlaska iz škole/školskog dvorišta.

- Poželjno je da u učionici budu i vizuelni materijali poput postera i brošura koji ukazuju na važnost održavanja fizičke distance i potrebe održavanja lične higijene. U svakoj učionici na ulazu kraj vrata stoji stol sa dezinfekcionim sredstvom za slobodnu upotrebu učenicima i nastavnicima. Učenici sjede u konstantno provjetrenim i prozračenim učionicama. Osim nastavnika u odjeljenju mogu, pod istim uslovima, da borave i asistenti u nastavi.

- Nastavnici održavaju komunikaciju sa roditeljima na informativnim i konsultativnim online sastancima. Razrednik održava informativne sastanke jednom u dvije sedmice, na sličan način i nastavnici koji nisu razrednici održavaju konsultativne online sastanke. Roditelji zadržavaju pravo da dobiju dodatne termine za informacije i konsultacije ukoliko za tim postoji objektivna potreba.

- Nastavni proces u školama odvija se u skladu sa nastavnim planom i programom.

- Čas traje 30 minuta po redovnom rasporedu, škole koje rade u smjenama održavaju i u online okruženju rotaciju tih smjena. Škole dostavljaju izvještaj o realizaciji nastave Ministarstvu jednom u 15 dana na propisanom obrascu i na za to predviđenu email adresu.

- Zakonom definisana obaveza nastavnika da se priprema za čas (50% na nastavnu pripremu) namjenski se preusmjerava na pripremu kvalitetnog digitalnog materijala za rad sa učenicima u skladu sa Smjernicama za izradu digitalnih nastavnih sadržaja.

- Ocjenjivanje učenika se vrši u skladu sa Pravilnikom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo, odnosno Smjernicama za ocjenjivanje učenika u online okruženju.

- Školske biblioteke stoje na raspolaganju svim učenicima škole da u precizno utvrđenim terminima dođu u školu pojedinačno te zaduže školske knjige i lektire.

- Ukoliko postoji potreba za stručnom podrškom psihologa, pedagoga ili socijalnog radnika za učenika, moguće je organizovati sastanak sa učenikom i/ili roditeljem/starateljem, poštujući sve epidemiološke mjere zaštite učenika, roditelja i radnika. U slučajevima kada situacija nije alarmantna sa aspekta dobrobiti učenika podrška se pruža online putem video poziva.

- Sastanci u realnom vremenu u školi sa roditeljima/starateljima i/ili učenicima su mogući i prilikom organizacije opservacija nadležnih centara u svrhu izrade obaveznih individualno prilagođenih programa rada učenika sa teškoćama u učenju, u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o inkluziji, poštujući sve mjere epidemiološke zaštite učenika, roditelja i radnika.

- Neophodno je osigurati protok/dolazak što manjeg broja osoba, kako na ulazu u školu tako i u unutarnjim prostorima ustanove. Sjednice stručnih organa škole se odvijaju u online okruženju. Boravak u zbornicama i drugim društvenim/zajedničkim prostorijama treba biti sveden na minimum.

  • Druga smjena počinje od 13,30 i traje do 17 sati

    Druga smjena počinje od 13,30 i traje do 17 sati

    Foto: Avaz


- Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu i Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju nastavljaju sa realiziranjem nastavnog procesa u učionicama za učenike od 1. do 4. razreda .  

Srednja muzička škola će stručno-teorijsku nastavu (solfeggio, muzička teorija, harmonija, kontrapunkt, muzički oblici, vokalna tehnika, audio-vizuelna tehnika i muzički folklor) i individualnu nastavu (instrument) realizirati u školi, dok će se opće-obrazovna nastava realizati po online modelu. Svi procesi u ovim školama se odvijaju isključivo u skladu sa Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo donesenih od strane Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo od 18.8.2020. godine i Preporuka za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021. Zavoda za javno zdravstvo FBiH . 

- Škole su dužne Ministarstvo izvještavati o realizaciji nastavnog procesa svakih 15 dana, uz napomenu da izvještaj treba sadržavati prijedloge za unapređenje odvijanja procesa te poteškoće sa kojima se škole susreću. Svi učenici i nastavnici su dužni nositi maske od ulaska u školu/školsko dvorište, za vrijeme boravka u školi do izlaska iz škole/školskog dvorišta. Roditelji, uz obavezno nošenje maski, učenike mogu dovesti do ulaza u školu, gdje ih preuzimaju dežurni nastavnici.

- Poželjno je da u učionici budu i vizuelni materijali poput postera i brošura koji ukazuju na važnost održavanja fizičke distance i potrebe održavanja lične higijene. U svakoj učionici na ulazu kraj vrata stoji stol sa dezinfekcionim sredstvom za slobodnu upotrebu učenicima i nastavnicima. Učenici sjede u konstantno provjetrenim i prozračenim učionicama. Osim nastavnika u odjeljenju mogu, pod istim uslovima, da borave i asistenti u nastavi.

- Male odmore učenici provede u učionici i ne dolaze u kontakt sa učenicima iz drugih odjeljenja. U slučaju potrebe direktor škole može odrediti drugog stručnog radnika kao zamjenu u odjeljenju (spriječenost radnika da pristupi radu, samoizolacija ili bolovanje radnika). U svakoj prilici nastavnici/ce koriste dvorište škole da izvedu djecu na svjež zrak i da nastavu drže na otvorenom. Na otvorenom nastavnici drže distancu od minimalno 1,5 metara od učenika te pri tome nisu dužni da nose maske.

- U školama se utvrđuju obavezne mjere fizičke distance i nošenja maski od strane radnika škole u svakom momentu. Radnici koji nisu neophodni za realizaciju neposrednih odgojno-obrazovnih zadataka upućuju se na rad od kuće odlukom direktora škole, i u školu dolaze po pozivu direktora.

- Za učenike koji nisu u školi, nastavnici u saradnji sa roditeljima/starateljima učenika, putem platforme, dostavljaju nastavne materijale prilagođene za samostalan rad uz jasne upute i smjernice. Poželjno je da navedeni materijali predstavljaju kompilaciju materijala sa uputstvima i smjernicama, koji ne zahtijevaju trenutnu povratnu informaciju nastavniku od strane učenika, nego da razvijaju samostalan i istraživačko-kreativni rad.

- Kako bi se obezbijedio najviši interes učenika u obrazovanju, a koji su se izjasnili da će nastavu pratiti po online modelu, kako bi isti učenici imali ipak određeni neposredni kontakt sa nastavnikom/icom, u dogovoru sa roditeljima se određuje termin konsultacija nastavnika/ice sa učenicima u trajanju od 45 minuta na sedmičnoj osnovi (nakon redovnog nastavnog procesa sa grupom koja je u školi) i u kojem periodu nastavnik/ica stoji na raspolaganju učenicima u aktivnoj interakciji putem školske platforme da odgovori na određena pitanja u vezi sa dostavljenim materijalima ili obezbjedi dodatne smjernice za rad ali najviše zbog interakcije i brige za dobrobit učenika.

- Nastavnici održavaju komunikaciju sa roditeljima na informativnim i konsultativnim online sastancima. Razrednik održava informativne sastanke jednom u dvije sedmice, na sličan način i nastavnici koji nisu razrednici održavaju konsultativne online sastanke. Roditelji zadržavaju pravo da dobiju dodatne termine za informacije i konsultacije ukoliko za tim postoji objektivna potreba.

NA VRH

Komentari

Podijeli članak na