SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Aktivnosti Komore magistara farmacije FBiH poduzete u burnom vremenu za unapređenje struke

Sponzorisani tekst

Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine

Foto: KMFBIH


Komora magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine, kao krovno strukovno udruženje magistara farmacije u FBiH, u posljednjih nekoliko mjeseci, a može se reći i godina, na udaru je struja koje svojim postupcima i komentarima jasno pokazuju da ne žele dobro ni magistrima farmacije u ovoj zemlji, niti farmaciji kao struci i nauci. Napadi su plasirani putem različitih online portala, a usmjereni su kako na Komoru kao organizaciju, tako i na predsjednicu Komore, magistru Zahidu Binakaj. S obzirom na to da atake upućuju osobe koje važe za autoritete u oblasti farmacije u našoj zemlji, smatramo da te osobe, umjesto da aktivno rade na poboljšanju situacije u farmaciji, na taj način i iz vlastitih interesa žele razjediniti magistre farmacije u FBiH koji su u posljednjih nekoliko godina više nego ujedinjeni, i to upravo kroz Komoru magistara farmacije FBiH.

Jasno je da djela govore mnogo više od riječi pa u nastavku navodimo postignuća Komore iz 2019. godine.

- Niz aktivnosti na lobiranju kod nadležnih tijela za izmjene i dopune Jedinstvene metodologije koja se tiče pozitivne liste lijekova u Federaciji kao i određivanje najniže cijene usluge za magistre farmacije koja se odnosi na lijekove sa pozitivne liste lijekova. S obzirom na to da je Metodologija donijeta 2013. godine, usluga se definiše samo po izdatom lijeku te minimalma cijena usluge iznosi 1,00 KM. Apotekarska usluga je sada znatno šira i ne obuhvata samo izdavanje lijeka na recept, nego sve ono što je kao apotekarska usluga prepoznata u Zakonu o apotekarskoj djelatnosti. Nove usluge koje magistri farmacije pružaju su savjetovanje ciljnih skupina (dijabetičati, onkološki pacijenti, hipertoničari i drugi), izrada galenskih i magistralnih pripravaka, interakcije lijekova, savjetovanje o pravilnoj prehrani i drugo. Iz svega navedenog, bilo je očito pokrenuti aktivnosti usmjerene ka izmjenama važećeg Tarifnika zdravstvenih usluga, a što je obaveza Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

- Upravni odbor Komore magistara farmacije FBiH je donio Odluku o pokretanju časopisa pod nazivom Farmaceuti, što je realizirano ove godine;

- Održano 8 stručnih predavanja;

- Održani 11. i 12. Simpozij magistara farmacije BiH

- Upućena je zahtjev za povećanje farmaceutske naknade za lijekove koji se izdaju na recept na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja svim kantonalnim ministarstvima, kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja, premijerima kantonalnih vlada;

- Započela realizacija projekta „Ekološko zbrinjavanje iskorišenih insulinskih penova kroz apoteke u Bosni i Hercegovini“ od strane Komore magistara farmacije FBiH, a u saradnji s kompanijom Novo Nordisk;

- Savezu ratnih vojnih invalida paraplegičara FBiH dinirano 500 KM. Kao pomoć u obavljanju redovnih zadataka ovog Saveza;

- Komora magistara farmacije FBiH je postala članica FIP-a (Međunarodna farmaceutska federacija)

- Asocijacija farmaceutskih komora Jugoistočne evrope je registrovala svoje sjedište u Sarajevu na adresi Komore magistara farmacije FBiH;

- Održan 4. Kongres farmaceuta u Bosni i Hercegovini s međunarodnim učešćem u periodu od 10.10.2019. do 13.10.2019. godine. Kongresu je prisustvovali blizu 1.500 učesnika. Organizatori kongresa bili su Komora magistara farmacije FBiH i Farmaceutsko društvo Republike Srpske, a suorganizatori su bili Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli i Farmaceutski fakultet Univerziteta u Mostaru. Kongresu su prisustvovali predstavnici Međunarodne farmaceutske federacije – voditelj odjela za razvoj prakse Goncalo Pinto i predsjednik Farmaceutske grupacije Evropske unije, gospodin Michal Byliniak. Kongresu su također prisustvovali eminentni predavači iz regije, Evrope i BiH ( Joerg Haberstock-Njemačka, Elvira Fricke – Njemačka, Elvira Bačić-Vrca – Hrvatska, Valentina Marinković – Srbija, Alexander Haslberger- Austrija, Akma Kiso – Francuska, Janko Kos-Slovenija, Nenad Ponorac-BiH, Ana Maria Troncoso Gonzales-Španija itd).

- Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, Inicijativu za uspostavu pilot projekta „Znanstveno istraživanje upotrebe medicinskog kanabisa” ocijenili kao pozitivnu, nakon čega je Upravni odbor Komore donio jednoglasnu odluku da se pokrene inicijativa o pokretanju pilot projekta;

- Nastavak saradnje i davanje podrške Studentskoj asocijaciji Farmaceutskog fakulteta – SAFF;

- Potpisan Protokol o međusobnoj saradnji sa University Sarajevo School of Science and Technology (Medicinski fakultet sa odsjecima farmacije, stomatologije i visoke zdravstvene škole);

- Dostavljen prijedlog Federalnom ministarstvu zdravstva koji je uvršten u izmjene i dopune planova i programa specijalizacija i subspecijalizacija za magistre farmacije;

- Nakon što smo Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH dostavili Zaključke 11. simpozija Komore magistara farmacije FBiH na temu „Dijabetes - novosti i izazovi u prevenciji i tretmanu“, obaviješteni smo da, temeljem Odluke o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za FBiH i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim osobama na teritoriju FBiH, Zavod realizuje preventivni program zaštite zdravlja djece oboljele od dijabetesa finansiranjem i nabavkom traka i aparata za kontrolu dijabetesa. U cilju unapređenja preventivnog programa Zavod je već poduzeo mjere za nabavku inzulinskih pumpi za djecu uzrasta do navršenih 15 godina i starije maloljetnike do navršenih 18 godina, a u skladu sa raspoloživim sredstvima;

Ovo su samo neke od najznačajnijih aktivnosti koje su realizirane u toku 2019. godine. Naravno, započet je još niz inicijativa s pojedinačnim kantonalnim komorama kojima je pružena potrebna podrška, ostvaren je kontakt s državnim, entitetskim i kantonalnim institucijama od važnosti za farmaciju i magistre farmacije te se aktivno radi na dogovaranju budućih aktivnosti za dobrobit naše profesije.

Važno je napomenuti da je rad Komore izuzetno transparentan te da je ovo tijelo uvijek spremno za promjene u smislu unapređenja rada. Cijenjeni članovi Komore magistara farmacije FBiH redovno dobijaju izvještaje o našem radu, aktivnostima, planovima te su samim tim upoznati s našim angažmanom. Svaki član zna da u okviru Komore uvijek može pokrenuti inicijativu koja će se baviti određenim farmaceutskim ili zdravstvenim problemom u jednoj lokalnoj zajednici i to je ono čemu posvećujemo mnogo pažnje i resursa.

Istovremeno smatramo da je naša svakodnevna saradnja i komunikacija s kolegama iz ostalih zdravstvenih struka (medicina, stomatologija, psihologija) od velikog značaja za unapređenje našeg znanja i vještina jer su sve zdravstvene struke međusobno usko povezane i ne mogu funkcionirati jedna bez druge. Redovna saradnja svakako rezultira boljom slikom na terenu – pacijenti pacijenti dobijaju mnogo kvalitetniju uslugu kada postoji slaganje i razumijevanje između njihovog farmaceuta i nadležnog ljekara.

Pored činjenice da nam je potrebna saradnja s kolegama iz drugih zdravstvenih struka, zahtjev 21. stoljeća je aktivno pračenje trendova u drugim, naizgled nepovezanim i povezivanje s njima. Samim tim, smatramo da je veoma bitno biti u kontaktu sa stručnjacima iz ekonomije i informatike koji na našim simpozijima i predavanjima magistrima farmacije predstavljaju najnovija postignuća iz ekonomske farmacije, kao i najnovija informatičko-tehnološka rješenja koja umnogome olakšavaju svakodnevni posao magistra farmacije. Iako možda to neki ne žele prihvatiti, vrijeme zapisivanja „u teku“ je prošlo i odlučni smo u praćenju trendova modernog vremena te smo zbog toga više nego sretni što svojim cijenjenim članovima možemo obezbijediti predavanja eminentnih stručnjaka iz ekonomije i informatike.

Farmacija u Bosni i Hercegovini treba ići naprijed, a to je moguće samo ukoliko svi budemo opredijeljeni za takav put. Napadi i neosnovane kritike na rukovodstvo Komore magistara farmacije FBiH su obični spin kojim se pokušava unijeti razdor i pometnja među magistrima farmacije u FBiH. Uvjeravamo članove Komore da sve što radimo, činimo za njihovu dobrobit, kao i za dobrobit naše struke i, prije svega, naših pacijenata.

NA VRH

Podijeli članak na