VIJEĆE MINISTARA BiH Ministri upoznati sa Informacijom Agencije za statistiku BiH

Održana 60. sjednica

Fena

16:15 Vijeće ministara BiH upoznalo se sa Informacijom Agencije za statistiku BiH o trenutnom stanju aktivnosti na obradi rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godine.

Zaduženo je Generalno tajništvo Vijeća ministara da Informaciju proslijedi Parlamentarnoj skupštini BiH.

Tromjesečno izvršenje budžeta BiH u okviru planiranog

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva finansija i trezora o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period I – III 2016. godine.

Ukupno ostvareni prihodi i podrške za financiranje institucija u prvom kvartalu 2016. godine iznose 217.733.183 KM ili 23% u odnosu na planirane prihode u Budžetu za 2016. godinu.

Ako se zanemare prihodi koji se jednokratno uplaćuju (prihodi od dobiti Centralne banke Bosne i Hercegovine), može se reći da su ukupni prihodi ostvareni približno na nivou jedne četvrtine planiranih prihoda.

Ukupno naplaćeni prihodi od neizravnih poreza sa Jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje za finansiranje institucija BiH u periodu januar-mart 2016. godine iznose185.328.128 KM ili 25% u odnosu na planirane prihode.

U istom periodu prihodi za servisiranje vanjskog duga BiH  iznosili su 130.169.559, što znači da su ukupni prihodi i finansiranje za institucije BiH i servisiranje međunarodnih obaveza BiH  iznosili 347.707.159

Ukupno ostvareni rashodi i izdaci Budžeta institucija BiH u periodu 1.1. - 31.3.2016.

godine iznose 209.345.209 KM ili 22% u odnosu na Budžet za 2016. godinu, bez

namjenskih sredstava, odnosno 17% u odnosu na korigirani budžet, koji uključuje dodana namjenska sredstva. Ukupni rashodi i izdaci institucija BiH izvršeni su u većem iznosu od oko 4,1 milion KM ili 2% u odnosu na isti period prethodne godine, jer nije bilo privremenog finansiranja institucija na nivou Bosne i Hercegovine u 2016. godini.

Na strani rashoda, institucije Bosne i Hercegovine su, sukladno Pismu namjere za realizaciju stand by aranžmana s MMF-om iz 2012. godine, nastavile s uštedama na primanjima i materijalnim troškovima i u 2016. godini iz čega proizilazi da su institucije na nivou Bosne i Hercegovine ispunile sve dogovorene uslove iz Pisma namjere za realizaciju stand by aranžmana s MMF-om.

Usvojena Informaciju o pripremama za početak izrade Programa integriranja

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o dosadašnjim pripremama i preduslovu za početak izrade Programa integriranja BiH u EU. Direkcija za evropske integracije zadužena je da organizira izradu Programa nakon ispunjavanja preduslova,  te da započne aktivnosti  na uspostavljanju informacionog sistema za Program integriranja.

U informaciji se navodi da je izrada Programa integriranja zadatak operativnih tijela (33 radne grupe),  te je neophodno postojanje struktura koje imaju ovlašćenja za rješavanje otvorenih pitanja koja se, u okviru procesa izrade dokumenta, pojave na horizontalnom i/ili vertikalnom nivou. Budući da Program treba da sadrži plan usklađivanja zakonodavstva u BiH s acquis-em, u njegovu izradu treba da budu uključeni svi nivoi vlasti u BiH. Ključan preduslov za početak izrade Programa integriranja je da se uspostave  tijela za efikasnu provedbu vertikalne koordinacije procesa evropskih integracija u BiH i da postanu operativna.

Program integriranja treba biti zajednički programski dokument svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, kao odgovarajući instrument za provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i osnova za ispunjavanje obaveza iz cjelokupnog procesa evropskih integracija.

 Prilog institucija bit će upućen u Brisel

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za evropske integracije, usvojilo je Prilog institucija u Bosni i Hercegovini za Izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu i Izvještaj o provedbi mjera iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu - dio koji se odnosi na obaveze institucija Bosne i Hercegovine.

Istovremeno je Vijeće ministara BiH primilo k znanju Izvještaj o provedbi mjera iz Akcionog plana za realizaciju prioriteta iz Izvještaja o Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, u dijelu koji se odnosi na obaveze institucija entiteta, Brčko Distrikta BiH i kantona.

Direkcija za evropske integracije Prilog institucija dostavit će Evropskoj komisiji.

Prilog institucija u BiH sadrži relevantne informacije o ostvarenom napretku u BiH i odnosima između BiH i Evropske unije, uključujući političke i ekonomske kriterije i evropske standarde. Radi se o objedinjenim informacijama koje su Direkciji za evropske integracije dostavile nadležne državne, entitetske, kantonalne i institucije Brčko Distrikta za period od 1.9.2015. do 11.5.2016. godine, a u skladu s  metodologijom i planom aktivnosti.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju  Ministarstva civilnih poslova o projektu nominacije nekropole sa stećcima za upis na listu svjetske baštine UNESCO-a.

Stečci - Medieval Tombstones jedinstveni su spomenici i predstavljaju dio zajedničke tradicije i kulture naroda koji žive u BiH, R Hrvatskoj, R Srbiji i Crnoj Gori koje učestvuju u projektu, i pružaju izuzetan doprinos sveukupnoj svjetskoj kulturnoj baštini. Na prostoru BiH nalazi se najveći broj stečaka oko 60.000, u Hrvatskoj oko 4400, u Cmoj Gori oko 3500 i u Srbiji oko 4100.

Komitet za svjetsku baštinu održat će 40. zasjedanje od 10. do 20. jula 2016. u Istanbulu u Turskoj kada će biti donesena odluka koja će se dobra upisati na prestižnu Listu svjetske baštine.

Uzajamno priznanje vozačkih dozvola BiH i Italije

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Italije  o uzajamnom priznavanju u oblasti zamjene vozačkih dozvola, s ciljem olakšanja putnog prometa na teritoriji dvije države.

Prema Sporazumu, ugovorne strane  priznaju  uzajamno, u svrhu zamjene, važeće vozačke dozvole u korist njihovih vlasnika koji stiču stalni  boravak  na teritoriji druge zemlje. Vozačka dozvola, koju su izdala nadležna tijela jedne od ugovornih strana, prestaje važiti na teritoriji  druge strane godinu dana nakon što njen vlasnik stekne pravo stalnog boravka  na teritoriji druge  ugovorne strane. Vozačka dozvola se može zamijeniti bez obaveze polaganja   teoretskih i praktičnih ispita,  osim u posebnim  slučajevima u vezi s vozačima s invaliditetom.

Vlasnik bh. vozačke dozvole zamjenjuje  svoju vozačku  dozvolu bez polaganja  ispita samo  ako je stanovnik  Italije manje od četiri godine u trenutku  podnošenja zahtjeva  za zamjenu.

Ministarstvo komunikacija i prometa dostavit će Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da se za bh. potpisnika odredi ministar Ismir Jusko.

Podrška EU-a prekograničnoj saradnji i programu aktivnosti za BiH  

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2015. godinu između Evropske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.  EU će, od ukupno procijenjene vrijednosti Programa od 2.352.941 eura, putem granta finansirati iznos  od 2.000.000 eura.

Istovremeno, Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora za 2015. godinu između Evropske komisije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore.

Ukupni procijenjeni  troškovi ovog programa  iznose 1,411.765 eura, a najveći mogući doprinos Unije ovom programu  definiran je u iznosu od 1.200.000 eura.

Aktivnosti  prekogranične  saradnje  u oba sporazuma su podijeljene  na tematske prioritete koji uključuju promoviranje  prekograničnog  zapošljavanja, zaštitu okoliša, podršku turizmu i tehničku pomoć. Korisnici  su pravni subjekti  koji su osnovani  unutar  korisnika programa IPA II koji učestvuje u programima prekogranične saradnje.

Mogući korisnici  grantova mogu biti lokalne vlade i njihove institucije, udruženja, razvojne  agencije,  organizacije  za podršku lokalnom  poduzetništvu, mala i srednja poduzeća, turistička i kulturna udruženja,  NVO, različite obrazovne institucije, istraživački centri, javna tijela odgovorna za upravljanje vodama, vatrogasne/hitne službe i dr.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i Prijedlog sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu između EU i BiH. Sporazumom je određeno da EU, od ukupno procijenjene vrijednosti Državnog programa aktivnosti za BiH za 2015. godinu od 38.001.800 eura finansira iznos od 37.200.000 eura.

Razdoblje izvršenja ovog sporazuma  je 12 godina, a operativnog provođenja šest godina od njegovog stupanja  na snagu.

Indikativni  strateški dokument  IPA II fokusiran  je samo  na sektore  u kojima  postoje   dogovorene strategije i dovoljan nivo koordinacije. Strateški  dokument,  prema tome,  obuhvata sektore:  Demokratija i upravljanje; Vladavina prava i osnovna prava;  Konkurentnost  i inovacije; Strategije lokalnog  razvoja  i Obrazovna, socijalna i politika  zapošljavanja.

Program aktivnosti za 20l5. godinu  bit će implementiran putem šest projekata svrstanih u dva sektora: Demokratiju i upravljanje  i Vladavinu  prava i osnovna prava.

Prijedlozi ova tri sporazuma bit će dostavljeni Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Grant sredstva namijenjena podršci za saradnju sa iseljeništvom

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, donijelo je Odluku o kriterijima za dodjelu granta podške općinama, nevladinim organizacijama i udruženjima za implementaciju Strategije migracije i azila 2016.-2020. u iznosu od 150.000 KM.

Sredstva su osigurana u okviru redovnog budžeta za 2016. godinu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Grant sredstva su namijenjena lokalnim zajednicama za jačanje njihovih kapaciteta u razvojnoj saradnji s iseljeništvom, korištenju potencijala iseljeništva za lokalni razvoj, stimulisanju lokalnog ekonomskog razvoja i poticanju otvaranja novih radnih mjesta, uz aktivan angažman iseljeništva u realizaciji projektnih aktivnosti.

Vijeće ministara BiH donijelo  je Odluku o kriterijima za dodjelu 50.000 KM grant sredstava neprofitnim organizacijama za aktivnosti prema iseljeništvu.

Ovim grantom će se podržati projekti koji se odnose na jačanje kulturne, obrazovne, privredne i sportske saradnje s iseljeništvom, kao i  očuvanje identiteta, kulture i maternjeg jezika iseljeništva.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa donijelo  je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke usluga stručnog osposobljavanja osoblja potrebnog za realizaciju Faze II preuzimanja upravljanja i kontrole zračnog prometa u zračnom prostoru BiH.

Procijenjena vrijednost javne nabavke,bez PDV-a, iznosi 18.000.000,00 KM  a sredstva su osigurana  iz vlastitih prihoda odnosno kroz prihode Agencije od rutnih  i terminalnih naknada.

U cilju sigumog, redovitog i ekspeditivnog pružanja usluga kontrole zračnog prometa u gomjem sloju zračnog prostora Bosne i Hercegovine, potrebno je osigurati dovoljan broj stručno osposobljenih i licenciranih kontrolora zračnog prometa, ujedno i najvžlniji preduslov za preuzinanje operacija u Fazi II, a sve u svhu pravovremene realizacije ciljeva BHATM strategije, odnosno preuzimanja odgovornosti pružanja usluga u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine.

Odluke o zaštiti zdravlja ljudi i životinja

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, donijelo je Odluku o davanju ovlaštenja Federalnom zavodu za agropedologiju za obavljanje analiza u svrhu službenog ispitivanja kvaliteta mineralnih đubriva do 31.12.2017. godine.

Nakon isteka ovog roka Federalni zavod za agropedologiju moći će obavljati analize u svrhu

službenog ispitivanja kvaliteta mineralnih đubriva samo  za parametre po metodama koje budu akreditovane od strane Instituta za akreditovanje Bosne i Hercegovine.

Istovremeno, Vijeće ministara BiH je donijelo i Odluku o stavljanju van snage Odluke o zabrani uvoza određenih pošiljki radi sprječavanja unosa u Bosnu i Hercegovinu vezikularne bolesti svinja.

Ovom odlukom se stavlja van snage odluka kojom je bio zabranjen uvoz svinja, mesa svinja

i proizvoda od mesa svinja iz određenih regija Italije i Portugala jer na osnovu koda za

kopnene životinje Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE) vezikularna bolest svinja više se ne nalazi na spisku bolesti od značaja za međunarodni promet.

Prihvat bh. državljana po osnovu Sporazuma o readmisiji

Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o i integraciji bosanskohercegovačkih koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu po osnovu Sporazuma o readmisiji za period 1. januar 2015. - 31. decembar 2015. godine.

Iz dostavljene informacije proizilazi da su postignuta tri ključna rezultata u uspostavi

funkcionalnog sistema prihvata i integracije bosanskohercegovačkih državljana koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji, i to: usvojena je nova Strategija za prihvat i integraciju bosanskohercigovačkih državljana koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji i Akcioni plan za period 2015. - 2018. godine, dokument koji jasno precizira sve obaveze uključenih institucija i organizacija; uspostavljen je efikasan mehanizam koordinacije između svih uključenih institucija i organizacija; uključene lokalne zajednice su potpuno pravno i institucionalno kapacitirane za prihvat i integraciju bosanskohercegovačkih državljana koji se vraćaju po osnovu Sporazuma o readmisiji.

Tokom posmatranog perioda, MLJPI je od strane Ministarstva sigurnosti BiH zaprimilo informacije za 1.327 osoba čiji je povratak po sporazumu o readmisiji najavljen iz zemalja sa kojima BiH ima potpisane sporazume.

Sukcesija bivše SFRJ: Raspodjela DKP imovine

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjskih poslova BiH   o održavanju 17. sastanka  Zajedničke komisije po pitanjima  iz Aneksa  B Sporazuma  o pitanjima sukcesije bivše SFRJ.

Na sastanku Zajedničke komisije, koji je započet 9. februara 2016. godine u Skoplju, a završen 4. i 5. aprila, usvojena je i potpisana Rezolucija.

U Informaciji je konstatirano da je u dosadašnjem procesu  raspodjele  DKP imovine  bivše  SFRJ  Bosna  i Hercegovina dobila vrijednu imovinu, a da u predstojećem procesu  prodaje, takođe, očekuje značajnu dobit  zbog  tržišnih cijena nekretnina.

Ministarstvo  finansija  i trezora i Ministarstvo vanjskih poslova zaduženi su da u što kraćem roku osiguraju preduslove  i organiziraju sastanak Ekspertske grupe  za  raspodjelu umjetničkih djela bivše SFRJ.

Ministarstvo  finansija  i trezora će sačiniti i Vijeću ministara dostaviti  prijedloge  odluka o zajedničkoj prodaji objekata koji su na osnovu  Rezolucije Zajedničkog komiteta iz 2006.  godine određeni za prodaju. Riječ je o stalnoj misiji pri UN-u  u New Yorku,  rezidencijalnom  stanu  u New Yorku, ambasadi u Bonu, ambasadi  i rezidenciji  u Tokiju  i ambasadi i rezidenciji u Bernu.

Vijeće ministara BiH je, istovremeno, usvojilo Informaciju o provedbi  Aneksa  B Sporazuma o pitanjima  sukcesije  bivše SFRJ  i realizaciji  zaključka Vijeća ministara  Bosne  i Hercegovine  koja  se odnosi  na razgraničenje zemljišta na kompleksu  bivše  SFRJ u Ankari i preuzimanje objekta Ambasade  bivše  SFRJ u Ankari.

Ministarstvo vanjskih  poslova  zaduženo je da izvrši uknjiženje imovine u vlasništvo Bosne i Hercegovine i da sa Ministarstvom vanjskih  poslova Republike Srbije dogovori iznos i način naplate obaveza  po osnovu korištenja objekta počev od 1. januara 2012. godine.

Aktivnosti na dokumentu „Pregled odbrane"

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministsrstva odbrane o aktivnostima na izradi dokumenta „Pregled odbrane“ u skladu sa Programskim ciljem dokumenta Proces planiranja i reviziie (PARP) - PG G 0002.

U periodu od dostavljanja posljednje informacije Vijeću ministara BiH Ministarstvo odbrane inteziviralo je rad na Dokumentu sa ciljem iznalaženja adekvatnih rješenja. Radeno je na ažuriranju i  usaglašavanju poglavlja radne verzije Dokumenta.

U potpunosti je ažurirano i usaglašeno pet poglavlja dokumenta ,,Pregled odbrane":

-Poglavlje I - Strateško okruženje: Poglavlje II - Prijetnje, izazovi i rizici: Poglavlje III - Pretpostavke za planiranje: Poglavlje IV - Faktori za planiranje i Poglavlje V - Trenutno raspoloživi resursi.

Uvođenje sektorske budžetske podrške povećalo bi za oko 20 miliona eura sadašnju IPA II alokaciju za BiH

Vijeće ministara BiH je usvojilo Informaciju Direkcije za evropske integracije o mogućnostima korištenja sektorske budžetske podrške u okviru IPA-e II i sektorskim strateškim dokumentima potrebnim za korištenje IPA-e II, potvrdivši interes Bosne i Hercegovine za korištenje  sektorske budžetske podrške u okviru IPA-e II.

Direkcija za evropske integracije će odmah upoznati Evropsku  komisiju  o interesu Bosne i  Hercegovine za dobivanje  sektorske  budžetske  podrške za oblast zapošljavanja, te zatražiti adekvatnu  pomoć  za njenu pripremu i realizaciju.

U Informaciji se navodi da je Evropska komisija u više navrata istakla  da uvođenje  sektorske budžetske podrške omogućava  povećanje sadašnje IPA II alokacije za Bosnu i Hercegovinu i da bi to povećanje moglo iznositi oko 20 miliona eura.  Bitan preduslov  za tu vrstu podrške je izrada i  donošenje strategije  za upravljanje javnim  finansijama  za zemlju, kao i pripadajuće  cjelodržavne sektorske strategije.

Ministarstvo  civilnih poslova  Bosne i Hercegovine  zaduženo je da odmah  započne   pripremu  za korištenje sektorske  budžetske  podrške  za sektor  zapošljavanja, što uključuje i usvajanje  dokumenta  ,,Vizija  za vještine 2020"  za BiH, te pripremu i donošenje  cjelodržavne  sektorske  strategije  za zapošljavanje.

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost za imenovanje  vojnog, pomorskog i vazduhoplovnog atašea Španije u BiH sa sjedištem u Atini, kapetana bojnog broda Luie Otero Aldereguia-e i saglasost za imenovanje pukovnika lon Bogdan Ionescu-a na dužnost vojnog, pomorskog i vazduhoplovnog atašea Rumunije u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Sarajevu. 

Vijeće ministara BiH usvojilo je također izvještaj koji je podnio Hamdo Tinjak, šef pregovaračkog tima BiH o završetku pregovora u vezi  adaptacije SSP-a  sa pratećim zaključcima i narednim koracima. Izvještaj je upućen  Predsjedništvu BiH u procedure daljeg odlučivanja i odobravanja.

07:28 Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas će razmatrati Informaciju o trenutnom stanju aktivnosti na obradi rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine koju je pripremila Agencija za statistiku BiH.

Tu informaciju Agencija je Vijeću ministara dostavila za prošlu sjednicu, ali pred sami početak sjednice je odlučeno da je ministri razmatraju na narednoj sjednici koja je zakazana za danas.

Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić kazao je ranije da je ostavljeno vremena da ministri analiziraju tu informaciju kako bi se razmatrao izvještaj direktora Agencije za statistiku Velimira Jukića.

Jukić je u maju donio odluku o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva u BiH prema kojoj će obrade podataka 196.000 spornih popisnica biti tretirane kao rezidentni stanovnici, a što je izazvalo oštre reakcije u Republici Srpskoj.

Zvizdić je prošle sedmice jasno kazao da Vijeće ministara BiH nema nikakvu naredbodavnu ovlast nad radom Agencije niti može promijeniti odluku Jukića te se u tom smislu ništa nije promijenio u odnosu na ono što je predsjedavajući VMBiH i ostali predstavnici tog vijeća u svojim izjavama govorili u proteklom periodu.

Ipak, ministrima je ostavljena mogućnost da daju svoj stav o tom pitanju. Zvizdić očekuje diskusije ministara koje će biti utemeljene na odredbama Zakona o popisu stanovništva i Zakona o statistici.

- Bilo koji ministar koji bude tražio reakciju ili zaključak Vijeća ministara u preambuli toga morat će navesti odredbu zakon na osnovu kojeg će biti jasno da Vijeće ministara ima takvu nadležnost - naglasio je Zvizdić.

On je potvrdio da je pročitao zakone i u njima nije našao nadležnost Vijeća ministara, stoga smatra da stavovi ministara trebaju biti utemeljeni isključivo na zakonu, a ne na paušalnom pristupu ili određenim osjećajima o nekim temama.  

Podsjetio je da je u Zakonu o popisu stanovništva definirano da Agencija utvrđuje jedinstvenu i međunarodno uporedivu metodologiju popisa, direktor potpisuje popisne obrasce, popisnice i upitnike za kućanstva te organizacijsko metodološka uputstva za provođenje popisa.

U Zakonu o statistici, istaknuo je tada Zvizdić, definirano je da osoblje i rukovodstvo Agencije ili entitetskih zavoda neće tražiti ili primati uputstva od vlasti i drugih državnih tijela, političkih stranaka ili drugih interesnih skupina prilikom rada.

- Tijela vlasti se obavezuju da će poštovati principe utvrđene ovim zakonom kao i potpunu autonomnost Agencije i njenog direktora. O istim ovim stvarima govore i uredbe Evropske zajednice, Evropskog parlamenta i Vijeća o evropskoj statistici gdje se kaže da su rukovodioci nacionalnih statističkih ureda i agencija odgovorni za odlučivanje o procesima, statističkim metodama i standardima te o sadržaju i vremenskom rasporedu statističkih objava - zaključio je Zvizdić.

S druge strane ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak ranije je novinarima kazao da je najbolji način za vraćanje povjerenja među političkim liderima da Jukić donese odluku o stavljanju van snage sporne odluke o objavi popisa što će i zatražiti na sjednici.

Na dnevnom redu današnje sjednice Vijeća ministara BiH je i Informacija o aktivnostima na izradi dokumenta "Pregled odbrane" te Deklaracija o osudi govora mržnje, i još nekoliko nacrta međunarodnih sporazuma i prijedloga odluka.

Bit će razmatrana i Rezolucija o neprihvatanju izgradnje skladišta i odlagališta radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva i protivljenju aktivnostima u vezi s izgradnjom skladišta i odlagališta na Trgovskoj gori, općina Dvor, Republika Hrvatska.

NA VRH

Podijeli članak na