PREPORUKE Savjeti Federalne uprave civilne zaštite

Koje su preventivne mjere zaštite i spašavanja od poplava

A. Č.
19.03.2018 13:16

Tokom proljeća, na području Federacije BiH može se očekivati pojava većih kišnih padavina i naglo topljenje snijega, te nagli porast vodostaja na rijekama i njihovim pritokama, što bi prouzrokovalo plavljenje stambenih, industrijskih i drugih objekata, obradivog i ostalog zemljišta, aktiviranje većeg broja klizišta i odrona, oštećenje saobraćajnih komunikacija... 

Saradnja nadležnih organa

Kako bi se umanjile navedene i druge opasnosti i dovele pod nadzor s ciljem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, potrebno je da nadležni organi, odnosno nosioci zaštite i spašavanja u općinama i gradovima, kao i kantonima, blagovremeno planiraju, organiziraju i provedu neophodne preventivne mjere zaštite i spašavanja.

Stoga je Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) uputila preporuke za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća na području Federacije BiH:

Za organiziranje i provođenje preventivnih mjera zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na vodi i pod vodom, s ciljem sprečavanja i smanjenja opasnosti u kojima je potrebno da nadležni organi u kantonima i općinama/gradu:

- Pregledaju postojeće planove zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (dokumente tih planova koji se odnose na zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom), radi utvrđivanja da li su u njima predviđene sve potrebne mjere zaštite i spašavanja od poplava, odnosno bujičnih i podzemnih voda, erozija, odrona, te izvršiti potrebna ažuriranja tih planova.

- Svakodnevno posmatraju i prate stanje vodotoka, objekata i terena, a za potencijalno opasna područja, planiraju i organiziraju provođenje odgovarajućih aktivnosti (akcije čišćenje riječnih korita, odvodnih kanala, uređivanje obala, izgradnja nasipa, preusmjeravanje vodotoka, saniranje klizišta, komunalne infrastrukture i druge potrebne mjere), te prate stepen realizacije tih mjera i aktivnosti.

- Unaprijede saradnju nadležnih organa civilne zaštite sa pravnim društvima i pravnim licima koja upravljaju vodnim objektima, kao i drugim nosiocima zaštite i spašavanja (komunalna i građevinska preduzeća, kajakaški i ronilački klubovi, vatrogasne jedinice, policija, BIHAMK i dr.) radi redovnog i vanrednog praćenja vodostaja i pravovremenog informisanja građana o nailasku plavne vodene mase,

- osposobe građane za organizovanje i provođenje mjera samozaštite u slučaju poplava, klizišta i drugih prirodnih nesreća,

- organizuju i provode aktivnosti na sprečavanju nelegalne gradnje građevina u vodozaštitnim zonama i geomorfološki nestabilnim terenima,

Izrada planova

- Ukoliko navedeni planovi zaštite i spašavanja nisu izrađeni potrebno je da kantonalne uprave odnosno općinske/gradske službe civilne zaštite, u saradnji s drugim nadležnim kantonalnim, odnosno općinskim/gradskim organima uprave i drugim institucijama, u što kraćem roku pristupe izradi tih planova ili izrade privremene operativne planove zaštite i spašavanja od poplava i klizišta, za nastupajući period.

Kako se opasnosti i od drugih prirodnih nesreća (klizišta, odroni, rušenja i dr.) ne mogu i ne smiju zanemariti, potrebno je da nadležni najmanje jednom mjesečno, izvijeste ovu Upravu o preduzetim mjerama zaštite i spašavanja za smanjenje opasnosti od nesreća koje najviše ugrožavaju područje općine/grada, odnosno kantona, te stepenu realizacije tih mjera na svom području.

NA VRH