SUDSTVO „Sedmica sudske nagodbe“

Najviše sudskih nagodbi sklopljeno u Tuzli

Fena
30.04.2018 11:08

Prvostepeni i drugostepeni sudovi u Bosni i Hercegovini zaključili su 563 sudske nagodbe tokom „Sedmica sudske nagodbe“ od 16. do 27. aprila.

Najviše sudskih nagodbi je sklopljeno u Općinskom sudu u Tuzli (94), Osnovnom sudu u Banjoj Luci (79), Osnovnom sudu u Bosanskoj Gradišci (40), Osnovnom sudu u Sokocu (30) i Općinskom sudu u Sarajevu (28).

Kao najpogodniji za zaključenje sudske nagodbe bili su predmeti koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i potraživanja, isplatu neisplaćenih plata i otpremnine, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja...

Prema posljednjim podacima koje analizira i prati Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH), od početka godine do danas ukupno je zaključeno 2.467 sudskih nagodbi.

Radi se o načinu mirnog rješavanja sporova koji je češće u primjeni od 2012. godine, otkad je aktuelna implementacija različitih aktivnosti unapređenja rada sudova u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa, koji su finansirale vlade Norveške i Švedske, i Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II, koji finansira vlada Norveške.

Imajući u vidu da je sudska nagodba jedan od manje korištenih načina rješavanja sporova u sudskoj praksi BiH, VSTVBiH izražava zadovoljstvo da građani prihvaćaju ovaj način rješavanja sporova koji je brži i efikasniji, a same stranke su zadovoljnije ishodom spora i uslugom suda.

Istovremeno, VSTVBiH je zadovoljan što sudovi pokazuju spremnost da mijenjaju svoj pristup u radu i unapređuju efikasnost pravosuđa i sudskih postupaka, smanjujući broj neriješenih predmeta i pružajući bolju uslugu građanima.

VSTVBiH će, u saradnji sa sudovima, nastaviti s promocijom mirnih načina rješavanja sporova i kontinuirano provoditi mjere koje utječu na efikasno procesuiranje predmeta, što je u skladu s preporukama Evropske komisije iznesenim u okviru Strukturalnog dijaloga o pravosuđu između BiH i EU i mjerama predviđenim u Strategiji za reformu sektora pravde u BiH, saopćeno je iz VSTV-a.

NA VRH