Rezultati revizorskog izvještaja za IDDEEA-u

Neefikasna realizacija projekta izgradnje zgrade u Banjoj Luci

Potrebno je uspostaviti kontrolne mehanizme koji bi osigurali primjenu načela efikasnosti u realizaciji projekta.

Agencije

Foto: Arhiv


Projekt izgradnje zgrade sjedišta Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) u Banjoj Luci i dalje ne teče planiranom dinamikom u skladu sa zadatim regulatornim okvirom - Zakonom o budžetu institucija BiH za 2017. godinu, navodi se u revizorskom izvještaju Ureda za reviziju institucija BiH o radu Agencije u prošloj godini.

Revizijom je ponovo utvrđen izrazito nizak postotak realizacije višegodišnjih kapitalnih ulaganja, uglavnom zbog neefikasne realizacije projekta izgradnje zgrade za trajni smještaj Agencije, piše u izvještaju.

Sagledavajući dugogodišnji problem, revizori su stekli utisak da i dalje postoje određene dileme rukovodstva Agencije kako nastaviti realizaciju projekta, odnosno rad na planiranoj lokaciji - kasarna "Trapisti" i korištenje odobrene građevinske dozvole ili naći alternativna rješenja, poput traženja nove lokacije, što podrazumijeva pokretanje aktivnosti za pribavljanje potrebne prateće dokumentacije i saglasnosti.

Iako je izgradnja objekta uvrštena u Plan nabavki za 2018. godinu, konačno rješenje i opredjeljenje nije u cijelosti izvjesno, uzimajući u obzir dosadašnja iskustva i okolnosti.

Dugogodišnja inertnost svih nadležnih aktera na realizaciji projekta ukazuje i na moguću političku dimenziju ovog pitanja i odluke da ono konačno bude riješeno, navedeno je u revizorskom izvještaju.

Revizori preporučuju da je potrebno da sve nadležne institucije (Agencija, resorno ministarstvo i Vijeće ministara) hitno poduzmu aktivnosti da ovo pitanje što prije bude riješeno s obzirom na znatna sredstva koja se godišnje izdvajaju za zakup poslovnih prostorija te da zakupljeni poslovni prostor postaje sve više limitirajući faktor daljnjem razvoju institucije (dislociranost organizacionih jedinica, uvjeti rada i drugo), kao i na činjenicu da su sredstva za ovu namjenu uglavnom osigurana u budžetu.

Od ključne je važnosti da Agencija što prije počne realizaciju projekta da bi bile smanjene ili potpuno eliminirane ekonomske i društvene posljedice trenutnog stanja.

Potrebno je uspostaviti kontrolne mehanizme koji bi osigurali primjenu načela efikasnosti u realizaciji projekta.

U revizorskom izvještaju se upozorava da organizacija unutrašnje revizije nije izvršena u skladu za zakonskom legislativom koja regulira ovu oblast, što je ujedno i nerealizirana preporuka iz revizorskog izvještaja za 2016. godinu.

Revizori ukazuju i da efikasnost sistema naplate i sravnjenja prihoda nije na zadovoljavajućem nivou te da su prisutne slabosti u provođenju postupaka javnih nabavki.

U izvještaju se navodi da je nezadovoljavajući sistem kontrole naplate prihoda, odnosno da on nije uspostavljen na način da se podaci iz glavne knjige upoređuju s dokumentacijom za uplate koje vrše neposredni korisnici.

Raspoloživa sredstva Agencije u 2017. godini iznosila su 40.930.392 KM, od čega 28.040.000 KM za tekuće izdatke, a 12.890.392 KM za kapitalne izdatke (uključujući i višegodišnja kapitalna ulaganja).

Agenciji je odobreno 31.134.000 KM, od čega 28.040.000 KM za tekuće izdatke i 3.094.000 KM za kapitalne izdatke.

U 2017. godini Agencija je raspolagala prenesenim sredstvima za višegodišnje projekte i programe posebnih namjena od 9.796.392 KM.

Ukupno izvršenje budžeta Agencije na kraju prošle godine iznosilo je 28.149.418 KM, što je manje od odobrenog budžeta za 12.780.974 KM ili što predstavlja 69 posto realizacije budžeta.

Razlika u izvršenju budžeta od 12.780.974 KM najvećim dijelom se odnosi na nerealizirana višegodišnja kapitalna ulaganja (10.236.740 KM) i nabavku materijala (1.042.146 KM).

Ukupni rashodi Agencije iznosili su 28.149.418 KM ili 69 posto u odnosu na ukupno raspoloživa sredstva.

Tekući izdaci iznosili su 25.563.827 KM, kapitalni izdaci 996.124 KM i višegodišnja kapitalna ulaganja 1.589.467 KM.

Utvrđeno je da Agencija obračun i isplatu naknade za prijevoz nije u cijelosti izvršila u skladu sa odlukom o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i s posla.

Agencija je za određeni broj zaposlenih sačinila i izdala rješenja o naknadi za prijevoz na posao i s posla, iako nisu podneseni zahtjevi za naknadu troškova prijevoza s propisanom dokumentacijom (radnice na porodiljskom bolovanju i određeni broj zaposlenih u Agenciji).

Analizom putnih naloga za službena vozila uočeno je da se u pojedinim slučajevima ne upisuju svi traženi podaci, kao što su prijeđeni put u kilometrima, vrijeme polaska i povratka, stanje kilometraže prilikom sipanja goriva i drugo.

Preporučeno je da je potrebno unaprijediti sistem unutrašnjih kontrola korištenja službenih vozila.

NA VRH

Podijeli članak na