22. MAJ Međunarodni dan biološke raznolikosti

Površina zaštićenih područja u FBiH bit će obogaćena za još pet novih

U cijeloj BiH zaštićeno svega 2,28 posto

N.Če. / FenaAvaz.ba

Međunarodni dan biološke raznolikosti


Trenutna površina zaštićenih područja u cijeloj BiH iznosi 2,28 posto, za Federaciju BiH 3,24 posto, a za Republiku Srpsku 1,28 posto, dok je prostorno planskom dokumentacijom predloženo da se zaštiti od 15 do 20 posto površine u oba entiteta, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma povodom Međunarodnog dana biološke raznolikost, koji će biti obilježen  22. maja.

- Za naredni period predviđena je uspostava pet novih zaštićenih područja u Federaciji BiH, i to Livanjsko polje, planina Zvijezda, pećinski sistem Vjetrenica, Bjelašnica-Treskavica-kanjon Rakitnice i botaničko-floristički rezervat Mediteranetum, što bi moglo iznositi ukupno pet posto zaštićenih područja.

Konvencije o biološkoj raznolikosti predstavlja najznačajniji međunarodni dokument kojim se države članice, među kojima je i Bosna i Hercegovina, obavezuju na zaštitu i očuvanje svih oblika života na Zemlji uzimajući u obzir održivo korištenje komponenti biološke raznolikosti i adekvatnu raspodjelu dobrobiti korištenja genetskih resursa, pa će FBiH i pet novih prirodnih područja predstavljati osnovni alat za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini i svijetu, a sva će nakon ulaska u EU, postati dio evropskog prirodnog naslijeđa.   

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je ispred BiH nacionalna fokalna institucija (National Focal Point - NFP) koja od ratifikacije Konvencije do danas koordinira i ispunjava obaveze prema Konvenciji. 

Kartagena protokol o biosigurnosti je ratificiran 2009. godine kao jedan od provedbenih mehanizama Konvencije o biološkoj raznolikosti. Nagoja protokol ili Protokol o pristupu genetskim resursima i koristima koje proizlaze iz njihovog korištenja Bosna i Hercegovina još nije ratificirala, ali su u toku pripremne aktivnosti.

U prošloj godini je obilježen jubilej Konvencije,25 godina, dok se u narednoj godini navršava decenija provođenja mjera i aktivnosti za dostizanje strateških ciljeva do 2020. godine.

Pristupanjem Konvenciji o biološkoj raznolikosti BiH se obvezala na periodično izvještavanje. Izvještajima prema Konvenciji se procjenjuju nacionalne mjere poduzete za implementiranje Konvencije, kao i efektivnost aktivnosti za postizanje ciljeva Konvencije.

Do danas, BiH je predala ukupno pet nacionalnih izvještaja i ažurirala Strategiju i akcioni plan za biološku raznolikost, a u toku je finalizacija Šestog Nacionalnog Izvještaja prema Konvenciji o biološkoj raznolikosti.

U BiH su pokrenute aktivnosti koje vode do uspostavljanja novih zaštićenih područja i na izradi valorizacijskih studija za odabrana područja koja su predložena za zaštitu.

Naime prilikom ovih istraživanja utvrdit će se diverzitet flore i faune, kao i specifičnosti određenih područja, te će biti pripremljena dokumentacija za procedure proglašenja novih zaštićenih područja, saopćeno je iz tog ministarstva.

NA VRH

Podijeli članak na