OBRAZOVANJE Više od 500 studijskih programa

Univerzitet u Sarajevu objavio konkurse za upis u akademskoj 2019./2020. godini

Kandidati predaju original ili ovjerene kopije dokumenata

Fena
07.06.2019 13:30

UNSA: Kandidatima omogućen širi izbor

Foto: Arhiv

Univerzitet u Sarajevu (UNSA) objavio je konkurse za upis studenata u akademskoj 2019./2020. godini.

Omogućen je upis 6.457 studenata na prvi ciklus i integrirani studij, 4.158 studenata na drugi ciklus studija, 170 kandidata na stručni studij, te 114 kandidata na specijalistički studij - na više od 500 studijskih programa.

Pravo učešća na konkurse za upis na prvi ciklus, integrirani studij, stručni studij i specijalistički studij, pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan BiH, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

- Pravo učešća na konkursu za upis na drugi ciklus studija pod jednakim uvjetima imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim odgovarajućim prvim ciklusom studija koji se vrednuje s najmanje 180 odnosno 240 (E)CTS studijskih bodova, kandidati koji su završili studij prema predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus odnosno predbolonjski studij završili izvan BiH, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja - navodi Služba za odnose s javnošću Univerziteta u Sarajevu.

Dodaju da kandidati, koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, imaju pravo učešća na Konkursu i prije izvršenog priznavanja odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjoškolskom obrazovanju u inozemstvu.

- Kandidate sa završenom srednjom školom po međunarodnim programima koji su odobreni od nadležnog ministarstva, a čiji se rezultati međunarodne eksterne mature objavljuju u avgustu ili septembru, organizaciona jedinica je dužna uključiti u postupak za upis i prije izdavanja dokaza o položenoj eksternoj maturi. Bodovanje uspjeha tih kandidata vrši se na osnovu predviđenih ocjena (forecast grades) za eksternu maturu - ističe se.

Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidati predaju original ili ovjerenu kopiju dokumenata.

- U akademskoj 2019./2020. godini budući student će moći aplicirati na Konkurs predajom dokumenata na više fakulteta ili akademija Univerziteta u Sarajevu. Ako maturant bude primljen na više fakulteta ili akademija, sam će odlučiti gdje želi studirati. Omogućeno je više prijavnih/upisnih rokova – naglašava se.

Fakulteti i akademije će, na svojim web stranicama/oglasnim pločama, dati potpune informacije o mjestu i vremenu predaje dokumenata za prijavne odnosno upisne rokove.

- Sve navedeno omogućava kandidatima širi izbor, prilikom apliciranja na željeni fakultet/fakultete odnosno akademije. Studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja oslobođeni su plaćanja troškova upisnine i školarine. Objavljeni konkursi su dostupni na web stranici Univerziteta u Sarajevu u sekciji konkursi - ističu iz UNSA.

Komentari

NA VRH