U TOKU SKUPŠTINA KS

Katana: Zavod zdravstvenog osiguranja KS u 2021. ulazi sa 484.051.000 KM

Najveće učešće od 99,56 posto u ukupnim prihodima imaju prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

Katana: Plan troškova u skladu sa realnim potrebama. VLADA KS

Piše: A. Č.

30.3.2021

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u 2021. godini raspolagat će sa 484.051.000 KM sredstava.

Od toga ukupni prihodi tekućeg perioda iznose 428.647.000 KM, preneseni dio sredstava iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina 32.944.000 KM, ostali izvori 578.000 KM i zakonska sredstva rezerve 21.882.000 KM.

Najveće učešće od 99,56 posto u ukupnim prihodima imaju prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, koji su planirani u iznosu od 426.777.000 KM i za 0,7 posto su veći u odnosu na planirane prihode u 2020. godini.

Sakib Katana, direktor Zavoda odgovarajući na pitanja zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo rekao je da je Zavod naplavio plan troškova u skladu sa realnim potrebama.

- Povećanje troškova energije proizilazi iz činjenice da će se pojačati server sala time i ukupna potrošnja energije. Planirano je iznajmljivanje kompjutera dok u 2020. godini taj trošak je bio isključivo iznajmljivanje printera. Određeni troškovi, kao što su putovanja, su samo okvirni troškovi. Što se tiče da li je iznos za Dom zdravlja objektivan, smatramo da jeste i da su ovo dovoljna sredstva - rekao je Katana.

Liječenje u inozemstvu

Dodao je da su planirana dva miliona za vakcine, a još dva za opremu u bolnicama.

- U 2021. godini planirano je dva miliona za deficitarne usluge i milion KM za PCR testiranje. Međutim u martu, zbog ovog novog vala, 1,7 miliona je angažirano za PCR testiranje. To su nekontrolirani troškovi. Lijekovi su troškovi na koje Zavod ne može utjecati. 2018. došlo je do usklađivanje sa Federalnom listom, međutim, uspjeli smo da spriječimo udar na budžet - rekao je Katana.

Povećanje planiranih sredstva za KCUS, kaže Katana da nisu uvećana.

- Smatram da nije dobro da se sredstva za specijalizaciju smanjuju. Što se tiče troškova van kantona, podrazumijeva kada naš osiguranik ima intervenciju u drugom kantonu ili RS. Moramo imati pozicije koje odgovaraju realnim potrebama. Povećana su i planirana sredstva za liječenje u inozemstvu. Ovdje se kao veza pojavljuje i Federalni zavod i jednostavno nam se samo ispostave fakture. Kada osiguranik putuje u inozemstvo on dobije potvrdu i zavod refundira troškove - rekao je Katana.


Ortopedska pomagala

Za ortopedska pomagala planiran sredstva su povećana za milion KM, a Katana kaže da prošle godine nisu mogli da provedu javni konkurs u ove svrhe.

- Ove godine će se Zavod potruditi da provede ove postupke. Što se tiče presuda, i ovo su realna sredstva, svi su predmeti uzeti u obzir. Ne možemo znati kakvi će biti ishodi postupaka i u obavezi smo da izdvojimo sredstva - kaže Katana.

Prema Finansijskom planu, sredstva obavezne rezerve u 2021. godini planirana su u iznosu od 21.882.000 KM, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja moraju imati sredstva rezerve koja se formiraju izdvajanjem najmanje pet posto rashoda ostvarenih u prethodnoj godini.

Ukupni rashodi i izdaci u 2021. godini planirani su u iznosu od 462.169.000 KM, što je za 1,8 posto manje od plana za 2020. godinu, ali su uravnoteženi s ukupnim prihodima, primicima, prenesenim dijelom sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina i ostalim izvorima koji ukupno iznose 462.169.000 KM.

Za finansiranje primarne zdravstvene zaštite planirano 115 miliona

U strukturi ukupnih rashoda najveće učešće od 98,2 posto imaju rashodi zdravstvene zaštite, koji su planirani u iznosu od 449.908.000 KM, zatim troškovi Stručne službe Zavoda 1.4 posto ili 6.316.000 KM i sredstva tekuće rezerve 0,4 posto ili 2.000.000 KM.

Rashodi zdravstvene zaštite planirani su u iznosu od 449.908..000 KM. što je za 1,4 posto manje u odnosu na plan 2020. godine. Najveći dio ovih sredstava namijenjen je javnim zdravstvenim ustanovama po različitim osnovama za pružanje usluga primarne, specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite, za finansiranje troškova lijekova, prava na korištenje ortopedskih i drugih medicinskih sredstava, liječenja u inostranstvu i za druge namjene utvrđene ovim Finansijskim planom.

Kao posebnost, Katana je izdvojio da su za finansiranje nabavke medicinske i sanitetske opreme, vakcina, te provođenje drugih mjera i aktivnosti u borbi protiv koronavirusa planirana sredstva u iznosu od 6.000.000 KM u skladu sa Zaključcima Vlade KS i smjernicama Ministarstva zdravstva KS.

Za finansiranje primarne zdravstvene zaštite planirana su sredstva u iznosu od 115.009.000 KM, što je za 1,3 posto manje od planiranih rashoda primarne zdravstvene zaštite za 2020. godinu ili u apsolutnom iznosu manje za 1.488.000 KM.


Troškovi lijekova planirani u iznosu od 89.284.000 KM

U okviru naknada zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite planirana su i sredstva za finansiranje specijalizacija u skladu sa Planom specijalizacija i subspecijalizacija za KS

Troškovi lijekova planirani u iznosu od 89.284.000 KM, što je za 1.416.000 KM manje u odnosu na plan za 2020. godinu, ili za 1,6 posto, a u odnosu na izvršenje u 2020. godini više su planirani za 2.827.741 KM, ili za 3,2 posto.

Za troškove Stručne službe Zavoda planirano 6.316.000 KM, što je za 2.3 posto manje u odnosu na plan 2020. godine. Planirani broj zaposlenih u 2021. godini je 160, što je na nivou plana za 2020. godinu.

Ukupni izdaci planirani su u iznosu od 3.945.000 KM, što je za 2.163.000 KM više od planiranih sredstava za 2020. godinu, a planirana su za nabavku opreme za potrebe Zavoda u iznosu od 1.109.000 KM, nabavku stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 2.506.000 KM i rekonstrukciju i investicijsko održavanje 330.000 KM.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.