SJEDNICE

Vijeće ministara BiH imenovalo tim za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu

Usvojen je Izvještaj Ministarstva sigurnosti o provođenju Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za 2020. godinu

Fu. M.

Usvojen je Izvještaj Ministarstva sigurnosti o provođenju Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme

Foto: Vijeće ministara BiH


Vijeće ministara BiH usvojio je Inicijativu  Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan 55 miliona eura.

Na ovaj način želi se poboljšati pristup uslugama vodosnabdijevanja i sanitacije kojima se bezbjedno upravlja te unaprijediti efikasnost pružalaca usluga vodosnabdijevanja i sanitacije u lokalnim samoupravama koje budu obuhvaćene ovim projektom.

Njemačka podrška malim i srednjim preduzećima

Vijeće ministara BiH usvojio je Prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za potpisivanje Sporazuma o provođenju tehničke saradnje Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke "Inovacija i digitalizacija u malim i srednjim preduzećima u BiH", za čiju  je realizaciju Vlada Savezne Republike Njemačke izdvojila 2,5 miliona eura granta.

Cilj projekta, koji uključuje ekspertsku podršku, je poboljšanje uslova za inovacije i povećanje konkurentnosti sektora malih i srednjih preduzeća putem digitalizacije.

Podrška proizvođačima

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za bezbjednost hrane BiH, donio je Pravilnik o dopunama Pravilnika o voćnim džemovima, želeima, mermeladama, pekmezima i zaslađenom kesten pireu, u koji je sada uvršten i „mućeni pekmez od drijenka“.

Time se omogućava  stavljanje proizvođača ovog proizvoda u ravnopravan položaj sa proizvođačima drugih proizvoda definisanih odredbama ovog pravilnika.

Izvještaj o stanju u oblasti trgovine ljudima

Vijeće ministara BiH usvojio je Izvještaj Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti trgovine ljudima i o implementaciji Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH za 2020. godinu.

U BiH je u 2020. godini identifikovano ukupno 70 potencijalnih žrtava trgovine ljudima kojima je trgovano u svrhu seksualnog iskorištavanja, prosjačenja i drugih oblika iskorištavanja, što predstavlja blago povećanje u odnosu na ranije izvještajne periode. Za krivična djela povezana sa trgovinom ljudima, tužilaštva u BiH su donijela 38 naredbi o provođenju istraga protiv 43 lica i podigla 25 optužnica protiv 27 lica, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Sudovi u BiH su u toku 2020. godine izrekli 30 osuđujućih presuda protiv 30 lica, za krivična djela povezana sa trgovinom ljudima. Donesena su i četiri rješenja o izricanju vaspitnih mjera protiv četvoro maloljetnika.

  • Sa sjednice Vijeća ministara

    Sa sjednice Vijeća ministara

    Foto: Vijeće ministara BiH


Kontrola kretanja oružja

Usvojen je Izvještaj Ministarstva sigurnosti o provođenju Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za 2020. godinu.

U 2020. godini je zaprimljeno i izdato 617 rješenja kojim se odobrava kretanje oružja i vojne opreme, od čega je 429 rješenja bilo za izvoz, a 188 za uvoz. U odnosu na 2019. godinu, broj izdatih odobrenja manji je za 9,33%, što je direktno povezano sa pandemijom Kovida-19.

Tokom 2020. godine izdato je 310 prethodnih saglasnosti na rješenja kojima se odobrava kretanje između entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH, što je u odnosu na 2019. godinu smanjenje od 12,18 posto.

NA VRH

Podijeli članak na