DONESENA ODLUKA

Vlada KS vratila Halilovića na poziciju direktora Kantonalne inspekcije

Za mene je ovo bio očekivan epilog događaja zbog kojeg smatram da ne treba likovati niti se raznježavati, rekao je Halilović

L. M.

Halilović: Hvala kompletnoj javnosti

Foto: Avaz


Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanoj sjednici donijela Odluku o sprovođenju zaključka u vezi sa provođenjem zaštitne mjere osiguranja, u postupku zaštite radnog prava kojim se poništava rješenje o razrješenju Fahira Halilovića od 27.maja 2021. godine sa mjesta direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo. 

Ova odluka stupa na snagu odmah, odnosno sa danom donošenja, tako da direktor Halilović već od danas nastavlja neometano obavljati poziciju na koju je imenovan.

Očekvan epilog

Podsjećamo, Općinski sud u Sarajevu je postupajući u sporu donio rješenje o određivanju mjere osiguranja od 13.07. 2021. godine, kojim rješenjem je Vladi Kantona Sarajevo, između ostalog naloženo te da vrati na rad Fahira Halilovića na poziciju direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u skladu sa rješenjem o imenovanju od 30.11. 2017. godine.

- Za mene je ovo bio očekivan epilog događaja zbog kojeg smatram da ne treba likovati niti se raznježavati. U skladu sa Zakonom o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija u KS, KUIP je samostalna uprava koja obavlja inspekcijske poslove iz nadležnosti kantonalnih inspekcija koje su organizirane u njenom sastavu i druge upravne i stručne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima. Postupak razrješenja direktora KUIP-a prije isteka mandata na koji je imenovan, specifičan je i razlikuje se od prijevremenog razriješenja direktora zavoda, direkcija i agencije, kao i direktora javnih preduzeća u KS. Ja sam naravno koristio pravna sredstva i pravne mehanizme kako bi na adekvatan način regulirao svoj radno pravni status - rekao je Halilović.

Kontinuirani legitimitet i podrška

Istakao je da na ovaj način doživio pravu satisfakciju i koristim priliku da se komletnoj javnosti a posebno akademskoj zajednici zahvalim na ovako pruženoj podršci.

- Kao što sam naveo i u izjašnjenju koje sam dostavio Vladi Kanton Sarajevo na njihov zahtjev, da, ne zbog toga što ne mogu da nađem radni angažman i ne zbog toga što sam se potpuno vezao i poistovijetio sa pozicijom direktora KUIP-a na koju sam imenovan u skladu sa Zakonom o državnoj službi KS na period od pet godina, nego isključivo zbog javnosti koja je itekako zainteresirana i pratila situaciju oko mog razrješenja prije isteka mandata, a posebno od akademske zajednice koja mi je kontinuirano davala legitimitet i podršku, bez skrivenih simpatija i ekspilcitne ponude pružanja pomoći svake vrste - naveo je Halilović.

Prema njegovim riječima, plan mu je da odmah nastavi sa započetom misijom u skladu sa strateškim opredjeljenjima KUIP-a koju je u svojstvu glavnog menadžera ranije definirao.

- Ti planovi su: pravno proaktivan i konzistentan pristup u obavljanju inspekcijskih poslova, efikasnost i efektivnost u radu, društvena odgovornost (ekonomska, pravna i etička), strateško opredjeljenje na razvoj i unapređenje povjerenja i legitimiteta, te primjena savremenih menadžerskih koncepata u radu i upravljanje kvalitetom - istakao je Halilović.

Prioritet u radu inspekcija

- Kao što znate, period januar – april ove godine bio je obilježen pojačanim permanentnim aktivnostima u borbi protiv epidemije COVID 19, te su s tim u vezi i ove aktivnosti bile potpuni prioritet u radu inspekcija, a što je u skladu sa Programskom orijentacijom KUIP-a u pogledu zaštite i poboljšanja zdravlja stanovništva u KS - rekao je Halilović.

Uporedo sa ovim aktivnostima, dana 22.02. 2021. godine u ime KUIP-a, Halilović navodi da je sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom potpisao Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti borbe protiv korupcije, što će također, kako kaže, u budućem periodu biti ključni prioritet.

- Također, dana 23.04. 2021. godine a na osnovu Ugovora koji sam u ime KUIP-a potpisao sa Agencijom za državnu službu, prvi u KS započeli smo proces implementacije CAF sistema upravljanja kvalitetom (Common Assesstment Framework – zajednički okvir procjene), koji se primjenjuje za institucije javne uprave i koji projekat ćemo nadam se uspješno okončati krajem godine, a sve u funkciji permanentnih poboljšanja i unapređenja poslova iz nadležnosti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - kaže Halilović.

Nastaviti sa poslovima

Istovremeno, ističe da će KUIP nastaviti sa poslovima inspekcijskog nadzora iz različitih upravnih oblasti, gdje će u postupcima nadzora nastojati maksimalno djelovati preventivnim i korektivnim mjerama, s ciljem postizanja rezultata i efekata bez posezanja za nepopularnim represivnim mjerama.

- Na taj način ćemo nastaviti graditi i unapređivati povjerenje i legitimitet kao ključnu dimenziju konkurentnosti isporučene javne vrijednosti. Konzistentnom primjenom osnovnih menadžerskih funkcija planiranja, organiziranja, upravljanja, vođenja i kontrole, te postojećeg sistema upravljanja kvalitetom, nastojat ćemo permanentno poboljšavati kvalitet isporučenih usluga kao jednog od bitnih aspekata mjerenja javne vrijednosti. Konačna vizija nam je unaprijediti povjerenje na relaciji inspekcije – subjekti nadzora i inspekcije – građani, a za dostupnost javnih usluga bezrezervno ostajemo na raspolaganju - zaključio je Halilović.

NA VRH

Podijeli članak na