KANTON SARAJEVO

Pojačani inspekcijski nadzori u predškolskim i školskim ustanovama i u vozilima javnog gradskog prevoza

Insistiram na permanentnom generisanju javne vrijednosti, a što se može postići samo kvalitetnom isporukom javnih usluga, rekao je Halilović

L. M.

Fahir Halilović, Direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS

Foto: Avaz


Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo će u ovoj sedmici započeti sa inspekcijskim nadzorima u osnovnim i srednjim školama, kao i u predškolskim ustanovama, a sve sa krajnjim ciljem zaštite zdravlja učenika, nastavnog i drugog osoblja, kao i članova njihovih porodica.

                                                                                                               

Korektivne mjere

- U postupcima inspekcijskih nadzora, inspektori će uglavnom djelovati preventivnim mjerama na način da će subjekte nadzora upoznavati sa obavezama iz Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i mjerama i preporukama Federalnog i Kantonalnog Kriznog štaba i sankcijama u slučajevima njihovog nepridržavanja, da će ukazivati na štetne posljedice koje mogu nastati zbog nepridržavanja zakona i mjera i preporuka, upoznavati subjekte nadzora o pravima i obavezama koja imaju u postupku inspekcijskog nadzora, davati informacije i savjete subjektima nadzora o djelotvornijem načinu izvršenja zakona i mjera i preporuka, te da će s tim u vezi, graditi povjerenje sa subjektima nadzora - naveli su iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

U slučaju da se utvrde nepravilnosti i nezakonitosti, djelovat će se korektivnim mjerama na način da će inspektori donositi rješenja o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti, kako bi na taj način izbjegli nepopularne represivne mjere.

Strateški cilj

Inspektori će prethodno sačiniti tzv. "checking liste" propisanih mjera koje će prezentovati menadžentu škola i predškolskih ustanova i od kojih će biti traženo da i sami zahtjevaju poštivanje ovih mjera od strane nastavnog i nenastavnog osoblja kao i učenika. 

- Na ovaj način će i menadžment doprinositi osiguranju zakonitosti, i s tim u vezi izgradnji i unapređenju povjerenja i legitimiteta kao ključne dimenzije konkurentnosti isporučene javne vrijednosti. Kao glavni menadžer Kantonalne uprave za inspekcijske poslove insistiram na permanentnom generisanju javne vrijednosti, a što se može postići samo kvalitetnom isporukom javnih usluga i uz stalna poboljšanja. Naš strateški cilj je da uspostavimo potpuno povjerenje na relaciji inspekcije – subjekti nadzora i inspekcije – građani - istakao je direktor ove ustanove, Fahir Halilović.

Poštivanje propisane fizičke distance

Osim pojačanih inspekcijskih nadzora u osnovnim i srednjim školama, kao i predškolskim ustanovama, kako zbog potencijalne opasnosti širenja epidemije COVID 19, tako i zbog zaprimljenih predstavki građana, intenzivni inspekcijski nadzori će se provoditi i u vozilima javnog gradskog saobraćaja oba prijevoznika. 

- U odnosu na dosadašnja iskustva inspekcija će se postupcima inspekcijskih nadzora fokusirati na kontrolu poštivanja propisane fizičke distance, nošenja maski, kao i obezbjeđenje tzv. Covid redara, kako bismo i ovom slučaju koordinirano osigurali neometano obavljanje poslova od strane subjekata nadzora u okvirima zakona i propisanih mjera - kazao je Halilović.

Prioritet u radu nadležnih inspekcija

Najavljeni pojačani inspekcijski nadzori će u narednom periodu biti prioritet u radu nadležnih inspekcija, zajedno sa pojačanim inspekcijskim nadzorima u ugostiteljskim objektima koji se provode u skladu sa navedenim zaključkom Vlade KS.

- Zbog javnosti, želim napomenuti da je barijera za potpuno efikasnu realizaciju najavljenih inspekcijskih nadzora nedovoljna popunjenost nadležne inspekcije u odnosu na sitematizirani broj radnih mjesta. Međutim, i pored toga, nastojat ćemo sa raspoloživim ljudskim resursima da kvalitetno osiguramo zakonitost i zaštitu javnog i privatnog interesa što je naša ključna misija - zaključio je Halilović.

Više o temi Fahir Halilović

DANAŠNJI DNEVNI AVAZ
Tuzlaci prijavili Dodika
NA VRH

Podijeli članak na