UMJESTO GORDANE TADIĆ

Ko će na čelo Tužilaštva BiH: Donosimo biografije zamjenika glavnog državnog tužioca

To su državni tužioci Diana Kajmaković, Ismet Šuškić, Ozrenka Nešković i Milanko Kajganić

M. Aščić

Kajmaković, Šuškić i Kajganić

Foto: Avaz


Prema proceduri VSTV BiH, nakon smjene glavne državne tužiteljice Gordane Tadić, danas će biti izabran vršilac dužnosti. Vršilac dužnosti može biti isključivo neko od četvero zamjenika glavnog državnog tužioca.

To su državni tužioci Diana Kajmaković, Ismet Šuškić, Ozrenka Nešković i Milanko Kajganić. Moguće je da se posebno glasa za vršioca dužnosti. Ali ta je opcija manje izgledna.

O njemu će danas odlučivati VSTV na sjednici, koja u toku.

Donosimo njihove biografije:

Diana Kajmaković

Diana Kajmaković rođena je 1966. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1990. godine.

Profesionalnu karijeru započela 1991. godine kao pripravnik u Opštinskom sudu II, gdje je radila do marta iste godine, nakon čega pripravnički staž nastavlja na Višem javnom tužilaštvu u Sarajevu.

Nakon položenog pravosudnog ispita 1993. godine, u Opštinskom tužilaštvu II u Sarajevu, obavlja poslove stručnog saradnika sve do 1995. godine, kada počinje raditi na mjestu zamjenika opštinskog tužioca u Opštinskom tužilaštvu II u Sarajevu.

Godine 2003. imenovana je za kantonalnog tužioca u Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu, a za tužioca Tužilaštva BiH imenovana je odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, u maju 2010. godine.

Edukator je Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih konferencija i seminara iz oblasti borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije. Tokom 2009. godine bila je sudionik studijskog putovanja u SAD-a, usmjerenog na usavršavanje borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije u skladu sa najboljom međunarodnom praksom.

Član je Radne grupe za izradu Akcionog plana za provođenje Strategije BiH za brobu protiv organiziranog kriminala u periodu od 2009. do 2012. godine. Također, pohađala je specijalističku obuku za rad u Zajedničkim istražnim timovima za Jugoistočnu Evropu.

Milanko Kajganić

Milanko Kajganić je rođen u Doboju 16.11.1975. godine. Srednju školu unutrašnjih poslova je završio u Banjaluci 1994. godine, a 1998. godine je diplomirao na Višoj školi unutrašnjih poslova u Banjaluci. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u

Banjaluci 2005. godine, a pravosudni ispit je položio 2008. godine.

U periodu od 16.06.1994. godine do 31.12.2006. godine je radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske na raznim poslovima, od policajca, komandira voda, inspektora u Odjeljenju za suzbijanje proizvodnje i prometa opojnih droga i na kraju inspektora za unutrašnju kontrolu. Od 01.01.2007. godine do 15.03.2014. godine je bio zaposlen u Specijalnom tužilaštvu u Banjaluci.

Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća je dana 06.03.2014. godine imenovan na poziciju tužioca u Tužilaštvu BiH, koju je počeo obavljati 15. 03. 2014. godine. Konsultant je organizacije OSCE iz oblasti krivičnog prava te je kao edukator učestvovao na više seminara organizovanih ili podržanih od strane Misije OSCE-a u

BiH, Ministarstva pravde BiH i Udruženja sudija FBiH za sudije, tužioce, advokate i policijske službenike u BiH. Član je pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine za proces pregovaranja Sporazuma o saradnji između EUROJUST-a i BiH te govori engleski jezik

Ismet Šuškić

Ismet Šuškić rođen je 1954. godine u Šipovu, Bosna i Hercegovina, gdje je završio osnovnu školu, a gimnaziju u Jajcu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1979. godine, a pravosudni ispit položio 1993. godine. Na istom fakultetu završio je postdiplomski studij na katedri za državno i međunarodno javno pravo 1989. godine. Završio je doktorski studij – krivični smjer na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, te je u toku izrada doktorske disertacije.

Radno iskustvo stekao u ZOIL „Sarajevo“ PJ „Prijedor“ na poslovima zastupanja pred sudovima, uŽTO„Sarajevo“-OPŽ„Zenica“, šef službe za pravne, kadrovske iopšte poslove i u Izvršnom vijeću SR BiH-Republičkom zavodu za javnu upravu, stručni saradnik u najsloženijim normativno-pravnim, studijsko-analitičkim i stručno-operativnim poslovima i zadacima.

U tužilačkoj organizaciji radi od 1995. godine na mjestu zamjenika opštinskog tužioca II Sarajevo, na mjestu kantonalnog tužioca Sarajevo, sve do 15.02.2005. godine, kada je imenovan za tužioca Tužilaštva BiH i raspoređen u Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju. Edukator je Centra za edukaciju sudija i tužilaca F BiH i do sada je održao više edukativnih seminara za tužioce, sudije, saradnike i istražitelje policije i drugih agencija za provođenje zakona iz oblasti organiziranog kriminala, privrednog kriminala i korupcije (pranje novca, porezne i carinske prevare, finansijske istrage, krijumčarenje robe i osoba i dr). Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija i seminara iz oblasti organiziranog kriminala i korupcije. 2005. godine i član je državne delegacije u okviru „MONEYVAL“ tima SIPA-eFOO u Strazburu kada se razmatra Izvještaj BiH o organiziranom kriminalu, pranju novca i finansiranju terorizma, budući da je zamjenik predsjednika Radne grupe institucija BiH za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Bio je član Radne grupe za izradu državne Strategije o organiziranom kriminalu i korupciji, član Radne grupe za izradu državnog Zakona o antikorupcionom djelovanju. Autor je modula 6. iz krivične oblasti na temu „Materijalni i procesni aspekti procesuiranja krivičnih djela u oblasti carina i poreza“ u okviru „CARDS“ projekta, član je Udruženja tužilaca BiH od 2005.godine.

Od 01.07.2013. godine rukovodi Odsjekom za privredni kriminal u Posebnom odjelu za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH (POOK), a od aprila mjeseca 2017. godine je i zamjenik rukovodioca Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju

Ozrenka Nešković

Ozrenka Nešković rođena je 1957. godine u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sarajevu, a na sarajevskom Pravnom fakultetu diplomirala je 1981. godine. Pravosudni ispit položila je 1983. godine u Sarajevu.

Radno iskustvo stekla je radeći na poslovima u poduzeću “Energopetrol“ DD Sarajevo do 1992. godine, od 1992. do 1995. godine radi na mjestu suca Osnovnog suda u Vlasenici, od 1995. do 1996. godine na mjestu suca Osnovnog suda u Bijeljini, zatim suca Okružnog suda u

  • Nešković

    Nešković

    Foto: Tužilaštvo BiH


Bijeljini, a nakon toga na mjestu zamjenika okružnog tužitelja u Bijeljini, sve do rujna 2004. godine, kada prelazi u Novu banjalučku banku Glavna filijala Bijeljina na mjesto zamjenika ravnatelja, te na tom mjestu radi do listopada 2006. godine, kada je imenovana za suca Osnovnog suda u Bijeljini. Za tužitelja Tužiteljstva BiH imenovana je 01. travnja 2010. godine, a za rukovoditelja

Posebnog odjela za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju imenovana je u ožujku 2017. godine. Član je Udruge medijatora BiH i sudionik velikog broja radionica i okruglih stolova iz kaznenopravne oblasti

NA VRH

Podijeli članak na