ODLUKOM VLADE FBIH

Jasmin Mahmuzić ponovo predložen za direktora Agencije za bankarstvo FBiH

Vlada je rok predviđen za izgradnju vjetroelektrana, njihovo priključenje na mrežu i dobijanje upotrebne dozvole produžila s tri na pet godina

Vlada FBiH. Vlada

S. S.

7.4.2022

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici izvršila brojna imenovanja. 

Skupštini BH-Gasa d.o.o. Sarajevo dala prethodne saglasnosti za razrješenje Nihade Glamoč, na lični zahtjev i zbog podnesene ostavke, s pozicije vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora ovog privrednog društva, kao i za imenovanje na ovu dužnost Kasima Salkića, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

U koordinaciono tijelo za Transevropsku transportnu mrežu (TEN-T) iz Federacije BiH danas su imenovani Gordan Čahtarević (koordinator), Jadranko Puljić (cestovni promet), Ismet Demirović (željeznički i vodni promet) i Amadeo Mandić (zračni promet), a za vanjske članove - eksperte Amir Fejzić, Fata Terzić, Vahiud Đozo, Drago Ezgeta, Ivan Lovrić i Enes Čovrk.

Vlada je formirala Komisiju za razmjenu zemljišno-knjižne i katastarske dokumentacije između Federacije BiH i Republike Srpske u sastavu Sead Hadžić (predsjedavajući), Damir Šapina (član), te Muris Ajanović i Mersiha Udovčić (zamjenski članovi), dok će priduženi članovi biti predsjednici stvarno i mjesno nadležnih sudova i šefovi nadležnih katastarskih ureda.

Za članove Komisije za koncesije Federacije BiH danas su predloženi Ivan Topić (predsjednik), Nervin Dacić (zamjenik predsjednika), Edwin Mehinagić, Maja Pilatić, Gordan Čahtarević, Adi Kalem i Dragan Brković (članovi). Ova odluka bit će, u skladu sa Zakonom o koncesijama FBiH, dostavljena Parlamentu FBiH na daljnje postupanje.

Vlada FBiH je, na osnovu rezultata javnog konkursa, utvrdila prijedloge za imenovanje Jasmina Mahmuzića za direktora i Dubravke Bošnjak za zamjenicu direktora Agencije za bankarstvo FBiH, na period od četiri godine, te Ivanke Galić, Samira Bakića, Ivana Brkića, Harisa Jahića i Jasmina Halebića za članova Upravnog odbora ove agencije, na period od pet godina. Vlada će Parlamentu FBiH dostaviti prijedloge odluka o imenovanju direktora i zamjenice direktora, te članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH radi imenovanja.

Vlada je Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar dala prethodne saglasnosti za razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Društva, zbog okončanja konkursne procedure, te za imenovanje Elmedina Volodera za direktora, izvršnih direktora Kristijana Milasa (za ekonomsko-finansijske poslove), Ešefa Džafića (za projektovanje i građenje), Mirka Rogića (za upravljanje i održavanje) i Ajmana Šošu (za opće, kadrovske i pravne poslove), na period od četiri godine.

Za učestvovanje u radu i odlučivanju na Skupštini Operatora - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo opunomoćen je Halko Balavac.


Poticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju u FBiH

Vlada FBiH je usvojila informaciju o odobrenim transferima za poljoprivredu u 2021. godini u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava ”Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Program je implementiran u saradnji s kantonalnim ministarstvima nadležnim za poslove poljoprivrede, kantonalnim poljoprivrednim inspekcijama, federalnim poljoprivrednim zavodima u Sarajevu i Mostaru, Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Federalnim ministarstvom finansija.

Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava za ove namjene planirana je realizacija od 87.000.000 KM, a utrošeno je 86.214.299,69 KM odnosno 99,1 posto. U 2021. godini je, pored ostalog, realizovano 11.205.045,55 KM za poticaje biljnoj proizvodnji i 59.049.362,36 KM za poticaje animalnoj proizvodnji, zatim 13.623.050,15 KM za ruralni razvoj i 2.109.394,77 KM za ostale vrste novčanih podrški.

Lani je odobreno ukupno 29.550 zahtjeva za novčane podrške. Tako je, između ostalog, podržan 3.541 zahtjev za biljnu i 24.634 za animalnu proizvodnju, zatim 1.136 zahtjev za model ruralnog razvoja, te 169 za ostale podrške.

U informaciji Federalnog ministarstva je navedeno da je na nivoima Federacije BiH i kantona ukupan iznos sredstava utrošen u novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju u FBiH u prošloj godini iznosio 117.605.496,95 KM.

Također, istaknuto je da su intenzivirane kontrole Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove, kao i kontrole Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i nadležnih kantonalnih ministarstava.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i informaciju o Srednjoročnoj strategiji razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH (2015 - 2019. godina, koja je produžena do kraja 2021. godine), te njenoj primjeni u 2022. godini, odnosno sve dok se ne steknu uslovi za usvajanje nove Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja u FBiH. Generalni sekretarijat Vlade FBiH zadužen je da ovu informaciju dostavi Parlamentu FBiH uz urgenciju Domu naroda Parlamenta FBiH da što hitnije razmatra Strategiju razvoja FBiH za period 2021 - 2027. godinu, koja je podloga za izradu svih ostalih strateških dokumenata u FBiH.


Sredstva Garancijskog fonda za MSP

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o garancijama Garancijskog fonda za kreditno-garantni program mikro, malih i srednjih preduzeća i kreditno-garantni program obrtnika i ostalih samostalnih privrednih djelatnosti, te u okviru ovih programa „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Regresiranje kamata - Garancijski fond", na dan 31.12.2021. godine.

Resorno ministarstvo je zaduženo da prati, analizira i izvještava o kreditno-garantnom programu za mikro, mala i srednja preduzeća, kreditno-garantnom programu za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti, te programu utroška sredstava utvrđenim Budžetom FBiH za 2021. godinu.

U informaciji je navedeno da je za 2021. godinu ukupan iznos izdatih garancija Fonda za programe u nadležnosti Federalnog ministarstva iznosio 23.500.801,16 KM, a ukupan iznos izdatih garancija bio je 20.273.034,52 KM.

Nakon što Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta dobije izvještaje Porezne uprave Federacije BiH i Finansijsko-informatičke agencije za 2021. godinu, pristupit će dodatnoj analizi efekata Fonda. To prvenstveno podrazumijeva uticaj Fonda na zadržavanje postojećeg i povećanje broja radnika, te analiziranje ekonomskih parametara.

Podsticanje proizvodnje električne energije

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH je izmijenila Uredbu o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje.

Na ovaj način je rok predviđen za izgradnju vjetroelektrana, njihovo priključenje na mrežu i dobijanje upotrebne dozvole produžen s tri na pet godina.

Federalno ministarstvo navodi da je, na osnovu razgovora sa investitorima koji su dobili energetsku dozvolu, njihovo obrazloženje za potrebu produženja roka ocijenjeno opravdanim kako bi projekti mogli biti završeni. Nakon provedene analize perioda za prikupljanje potrebne dokumentacije za investitore za Energetsku dozvolu i građevinske dozvole, konstatovano je da je neophodno odobriti dvije godine duži rok.


Nabavljanje dodatnih količina uglja

Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o nabavci dodatnih količina uglja za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo u 2022. godini.

Vlada je zadužila Elektroprivredu BiH da nabavi dodatnih 980.000 tona uglja u 2022. godini za realizaciju Elektroenergetskog bilansa u ovoj godini

Ugalj treba biti kvalitete koja je deklarisana za rad u kotlovima u termoelektranama, po cijenama koje mogu biti različite od cijene utvrđene Odlukom Vlade FBiH od 16.12.2021. godine, shodno potrebama iz Elektroenergetskog bilansa ovog javnog preduzeća.

EPBiH je zadužena i da, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, izvijesti Vladu FBiH o svakoj pojedlnačnoj nabavci dodatnih količina uglja.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.