SARAJEVO

Počela sjednica Doma naroda FBiH: Delegati odlučuju o zabrani gradnje malih hidroelektrana

Ukoliko delegati izglasaju ovaj zakon bit će omogućeno da stupi na snagu budući da ga je ranije usvojio Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH

S. S.

Počela sjednica Doma naroda FBiH

Foto: SCREENSHOT


Počela je sjednica Doma naroda FBiH na kojoj će se razmatrati Prijedlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji, kojima se zabranjuje izgradnja malih hidroelektrana instalisane snage do i uključivo 10 MW.

Ukoliko delegati izglasaju ovaj zakon bit će omogućeno da stupi na snagu budući da ga je ranije usvojio Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH.

Novim stavom u članu 78. precizirano je i da se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane, izuzev za one na gravitacionim vodovodima.

Također, obrazloženo je i zašto se išlo na rješenje da je mala hidroelektrana (mHE) hidroenergetski objekat instalisane snage do i uključivo 10 MW. Razlika između hidroelektrana i malih hidroelektrana je u instaliranoj snazi.

Granična snaga koja dijeli hidroelektrane na male hidroelektrane razlikuje se od zemlje do zemlje. U Evropi se sve više prihvata kapacitet od 10 MW instalirane snage kao gornja granica koju je podržalo Evropsko udruženje malih hidroelektrana (ESHA), te Evropska komisija.

Zakon o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je Prijedlog zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, a danas bi o ovom prijedlogu na sjednici trebao glasati Dom naroda.

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom obavezuje države potpisnice da osiguraju učešće tih osoba u donošenju svih važnih odluka u vezi njihovog rada i statusa.

U važećem Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBiH propisano je da te osobe mogu osnovati udruženja. 

Prijedlogom se uređuje postupak i uslovi sticanja statusa organizacije osobe sa invaliditetom i organizacije civilne žrtve rata, status reprezentativne organizacije osoba sa invaliditetom i civilne žrtve rata, područje djelovanja, svrha i ciljevi djelovanja, aktivnosti, vođenje registra organizacija, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za funkcionisanje organizacija na nivou opština, kantona i Federacije BiH.

Kada je riječ o sredstvima koja se iz budžeta Federacije BiH dodjeljuju organizacijama, pitanje je riješeno na način da se sredstva dodjeljuju putem javnog poziva u kojem su, pored osnovnih uslova, propisani i posebni uslovi da organizacija djeluje na nivou Federacije BiH i da je registrovana uz saglasnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, odnosno da vrši javna ovlaštenja koja su joj povjerena od strane Ministarstva.

Utvrđivanjem reprezentativnih organizacija osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata nadležne institucije će imati jasne partnere u kreiranju politika i rješenja u oblasti invaliditeta, a organizacije će imati više motivacije da se angažuju i rade na pitanjima za koja se i osnivaju, kao i zakonsku osnovu za finansiranje njihovog djelovanja, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.  

Zakon o sportskim klubovima u FBiH

Na predloženom dnevnom redu današnje sjednice također se nalaze izmjene i dopune još nekoliko zakona, među kojima su, Zakon o upravnom postupku i Zakon o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH.

Delegati bi se trebali izjašnjavati u formi nacrta o zakonu o sportskim klubovima u FBiH, zakonu o posebnom registru osoba pravomoćno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i malodobnicima u FBiH i zakonu o kinematografiji i audiovizuelnom stvaralaštvu Federacije BiH.

NA VRH

Podijeli članak na