DIREKTORICA KCUS-A

Inspekcija potvrdila pisanje "Avaza": Prepis ispita Sebije Izetbegović na reciklažnom papiru ne smatra se dokumentom

Tokom inspekcijskog nadzora je utvrđeno i da upisni listovi o prijavi I i II semestra od februara i oktobra 1991. godine ne sadrže podatke o nazivu visokoškolske organizacije, broju upisnice, podatke o studentu...

Izetbegović: Ispiti upisani na rukom na reciklažni papir. Facebook

E. Ć.

28.11.2022

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove potvrdila je pisanje "Dnevnog avaza", da su ispiti Sebije Izetbegović sa postdiplomskih studija, tačnije njih deset, upisani na reciklažni papir, rukom, bez memoranduma, pečata i potpisa.

Inspekcija je postupala na osnovu anonimne prijave koja je u Kantonalnu Upravu za inspekcijske poslove stigla 15. novembra.

- S obzirom da su postupajuće inspektorice navode iz predmetne prijave cijenile novim činjenicama i okolnostima, u smislu člana 31. Zakona o inspekcijama, 23.11.2022.godine izvršen je inspekcijski nadzor na okolnosti tražene novim zahtjevom. 

Tom prilikom, između ostalog je utvrđeno i da upisni listovi o prijavi I i II semestra od februara i oktobra 1991. godine ne sadrže podatke o nazivu visokoškolske organizacije, broju upisnice, podatke o studentu, mjesto i datum popunjavanja upisnog lista kao ni svojeručni potpis studenta i podatke o semestru, što je slučaj i sa III semestrom - rekli su iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS za N1.


Iz Inspekcije su naveli da su inspektorima na okolnosti priznavanja položenih ispita na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, predočena dva lista tzv. reciklažnog papira na kojima je u rukopisu napisano/nabrojano (na engleskom jeziku) 10 ispita sa ocjenama prema kopiji indeksa i 9 naziva predmeta (na maternjem jeziku) bez ocjena.


Papiri bez pečata

Inspektori su utvrdili da se navedeni papiri ne mogu smatrati dokumentom.

- Navedena dva lista papira nemaju memoranduma institucije koja je sačinila prethodno opisani sadržaj, nema evidentiranog datuma sačinjavanja, nema pečata, nema potpisa lica koje je sačinilo sadržaj na pomenutim papirima.

Inspektori su utvrdili da se navedeni "papiri" ne mogu smatrati dokumentom o priznavanju položenih ispita na drugom medicinskom fakultetu na način kako je to bilo propisano Statutom Medicinskog fakulteta u Sarajevu iz 1991.godine - ističu iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - rekli su iz Kantonalne Uprave za inspekcijske poslove.

Iz Inspekcije dodaju da u Matičnim knjigama od 1990. do 1997. uopće nije upisana Sebija Izetbegović, te da se nalazi u matičnoj knjizi magistranata od 1964. do 1998. godine, međutim nije naveden datum njenog upisa.

- Neposrednim opažanjem Matičnih knjiga od strane inspektora je utvrđeno da u Matičnoj knjizi I, od rednog broja 723, koji počinje sa datumom upisa 03.01.1990.godine do rednog broja 907, odnosno do kraja Matične knjige, koji završava školske 1996/97.godine, nije upisana Izetbegović Sebija. Pod rednim brojem 836 (broj dosije-a koji je naznačen grafitnom olovkom na Listu o prijavi za Sebiju Izetbegović) upisan je Sarić Senad sa datumom upisa 04.02.1992.godine, dok u Matičnoj knjizi broj II imenovana također nije upisana - pojasnili su iz Uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Faksimil uvjerenja od 5. juna 1996. godine kojim Medicinski fakultet potvrđuje da je Izetbegović položila sve ispite. Avaz

Neuroedno i nepotpuno vođenje knjiga

Inspektori su naglasili kako su Matične knjige vođene neuredno i nepotpuno.

- Tim Statutom u članovima 152,153. i 154. propisan je način prelaska studenata sa drugih medicinskih fakulteta i priznavanja položenih ispita u smislu da je odluku o prelasku studenata donosio Savjet Fakulteta na prijedlog dekana, a da je odluku o priznavanju ispita donosio Dekanat Fakulteta, po prethodno pribavljenom mišljenju predmetnog nastavnika odnosno Katedre.

Također, članom 130. i 131. Statuta Medicinskog fakulteta bila je predviđena mogućnost ekvivalencije započetog studija odnosno završenim pojedinim godinama, semestrima, trisemestrima i položenim ispitima, u skladu sa postupkom i načinom utvrđenim posebnim pravilnikom kojeg donosi Nastavno – naučno vijeće Fakulteta.

Inspektori nisu ponovo vršili inspekcijski nadzor, u pogledu prijave i odbrane magistarskog rada, jer je to već bilo predmet prethodnog inspekcijskog nadzora, a cijeneći da se u prijavi ne navode nove činjenice i oklonosti u vezi sa navedenim.

- Izvršen je uvid u Matičnu knjigu magistranata broj I od 1964. do 1998.godine od rednog broj 1 do 442, te je utvrđeno da je pod rednim brojem 437 upisana Izetbegović dr. Sebija, da je dana 19.03.1998.godine odbranila magistrski rad na temu "Efekti ishrane trudnica na incidenciju malformacija novorođenčadi za vrijeme rata u Sarajevu". Iz Matične knjige proizilazi da rubrika "godina upisa i apsloviranja na studiju trećeg stepena” nije popunjena, te nije naznačeno da je imenovana podigla diplomu.

Prema odredbama člana 77. Zakona o visokom obrazovanju KS, koji je stupio na snagu u septembru ove godine, visokoškolska ustanova obavezna je poništiti i oglasiti nevažećom diplomu, dodatak diplomi i uvjerenje o stečenom zvanju u slučaju da imalac diplome nije ispunio sve ispitne obaveze na studiju na način i prema postupku koji je utvrđen propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme izdavanja javne isprave, ovim zakonom i studijskim programom visokoškolske ustanove.

S tim u vezi, zapisnici o izvršenim inspekcijskim nadzorima sa utvrđenim činjeničnim stanjem dostavljeni su visokoškolskoj ustanovi, odnosno Univerzitetu u Sarajevu, kao i Tužilaštvu KS koje također vodi istragu u navedenom predmetu, te Uredu za borbu protiv korupcije KS, kao odgovor na proslijeđeni zahtjev za inspekcijski nadzor - naveli su iz Kantonalne Uprave za inspekcijske poslove za N1.

Podsjetimo, ranije danas su sa Medicinskog fakulteta UNSA poručili da se dva studenta Sarić i Izetbegović nisu vodili pod istim brojem.


Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.