Kompozitori na sudu: Čelništvo AMUS-a dobilo poziv za usmeni pretres na Općinskom sudu u Sarajevu

Kako se dijele pare od autorskih prava

M. C.

Općinski sud u Sarajevu uputio je poziv za usmeni pretres u sporu koji se vodi protiv Asocijacije kompozitora muzičkih stvaralaca (AMUS) pred ovim sudom, a zbog prekršaja iz člana 38 Zakona o PDV-u. Pretres će se održati 21. aprila u 9,30 sati.

Ovo je novi nastavak u "sapunici" koja već nekoliko godina traje i evo je dospjela u sudske klupe, a tiče se poslovanja AMUS-a. U medijima se već moglo pročitati o sukobu koji je najprije tinjao, da bi i buknuo između predsjednika Skupštine ovog udruženja Edina Dervišhalidovića (alijas Dino Merlin) i direktora Stručne službe Mirze Hajrića sa jedne strane, te grupe uglednih članova AMUS-a koji su nezadovoljni kako se vodi udruženje, a pogotovo rapoređuje novac od zaštite autorskih prava.

Stoga je tražen i nadzor nad radom AMUS-a za 2013. godinu nakon kojeg je ustanovljeno niz nepravilnosti pa je iznjeto mišljenje da poslovanje nije bilo u potpunosti usklađeno sa zakonom o kolektivno ostvarivanju autorskog i srodnih prava. Finansijsko poslovanje nije u potpunosti prikazano fer i istinito po svim bitnim pitanjima odnosno usklađeno sa važećom zakonskom regulativom. U izvještaju se posebno skreće pažnja na statut i druge opšte akte, sistem internih kontrola, finansijski rashodi, prihodi i raspodjela sredstava koji po mišljenju revizora nisu u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog poslovanja.

Mišljenje revizora nakon analize statuta je da statut AMUS-a usvojen na Skupštini 24. aprila 2014 nije usklađen sa odredbama Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava i Zakona o udruženjima i fondacijam BiH, te da je potrebno izvršiti izmjene i dopune statuta koje se tiču raspodjele prihoda po srazmjernosti, primjerenosti i pravičnosti; dopuniti nadležnost Skupštine u smislu usvajanja plana troškova, plan raspodjele ubranih naknada...; te dopuniti nadležnost Nadzornog odbora koji Skupštini mora da podnese izvještaj o radu, a što nije bio slučaj.

Pitanje članstva nije također u skladu sa zakonom jer je postojeći Pravilnik nezakonit i diskriminatorski, a ni regionalna zastupljenost nije adekvatna.

Posebno su zanimljive zamjerke revizora o planiranim i izvršenim rashodima koji moraju biti usvojeni na Skupštini. Pronađeno je da je direktoru (Mirza Hajrić - op.a.) akontacija isplaćivana četiri puta po 5.000 KM bez evidentiranja na ime akontacija nego se knjižilo direktno na konto plaća što je nedopustivo jer se ne može vršiti kontrola povrata sredstava akontacije.

Primjećene su i isplate plaća retroaktivno za 2012. godinu u iznosu 59.551 KM (bruto). Na isti knjigovodstveni konto knjiženi su i ugovori za Upravni odbor i predsjedništvo Skupštine AMUS-a u iznosima 80.000 i 20.500 KM. Naloženo je da Upravi odbor mora hitno da donese odluku da se izvrši povrat sredstava na ime plaća i naknada u svim slučajevima nepravilnosti u 2013. godini.

Zbog pomenutih, ali i mnogih drugih nalaza revizije, ocjena je da poslovanje nije javno, transparentno i zakonito, te se nalaže hitno otklanjanje svih nepravilnosti i povrata sredstava.

No, ono što članove AMUS-a najviše boli je raspodjela prikupljenih sredstava na osnovu zaštite autorskih prava. Metodom uzorka izuzeto je 7 autora za koje je zatražen listing obračuna iz baze AMUS-a kako bi se pristupilo kontroli. Uočene su razlike između obračunatog i isplaćenog, a na pitanje zbog čega je to tako, direktor Hajrić je odgovorio "da je obračune radio Igor Kučinović koji je dobio otkaz i protiv njega je podnesena krivična prijava zbog teške povrede radnog odnosa. A kompletna arhiva obračuna tentjema u potpunosti je izbrisana iz računara", kaže se, između ostalog, u izvještaju o nadzoru nad radom AMUS-a za 2013. godinu.

NA VRH

Podijeli članak na