PROJEKTI

Olakšana procedura registracije nevladinih udruženja

Internet-portali eRegistar udruženja i fondacija Ministarstva pravde BiH, Zbirni e-registar udruženja i fondacija u BiH i eKonsultacije, koji su razvijeni uz ekspertnu podršku projekta, samo su jedni od mnogobrojnih rezultata postignutih kroz ovaj projekt

Avaz.ba
28.12.2018 17:22

Evropska unija (EU) je do sada pružila veliku podršku BiH da bi unaprijedila saradnju između organizacija civilnog društva i državnih vlasti BiH. 

Projekt Evropske unije „Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za učestvovanje u dijalogu sa civilnim društvom“ (CBGI), koji je implementiran u saradnji s Ministarstvom pravde BiH, omogućio je uspostavljanje jednog takvog sistema transparentnosti i saradnje između građana, organizacija civilnog društva i BiH vlasti. 

Internet-portali eRegistar udruženja i fondacija Ministarstva pravde BiH, Zbirni e-registar udruženja i fondacija u BiH i eKonsultacije, koji su razvijeni uz ekspertnu podršku projekta, samo su jedni od mnogobrojnih rezultata postignutih kroz ovaj projekt.

Ambasador Lars-Gunar Vigemark (Gunnar Wigemark), šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH, istaknuo je da je saradnja institucija vlasti s organizacijama civilnog društva i građanima jedna je od temeljnih vrijednosti demokratskih društava. 

- Funkcionalni dijalog s predstavnicima civilnog društva i učešće građana u procesu kreiranja i provedbi javnih politika važan je element procesa evropskih integracija. EU želi ojačati ovaj dijalog i stoga pozivam sve nivoe vlasti u BiH da prepoznaju značaj ovih platformi i uključe se u proces transparentnog i učinkovitog dijaloga s građanima i nevladinim organizacijama u BiH - rekao je ambasador Vigemark.

Web portal eRegistar udruženja i fondacija Ministarstva pravde BiH će pojednostaviti proceduru registracije nevladinih udruženja. Josip Grubeša, ministar pravde BiH, istakao je da portal sadrži instrukcije i već pripremljene predloške za pripremu obaveznih registracijskih dokumenata za udruženja, a koji su usklađeni sa zakonskom regulativom. 

- Pojednostavljenje se ogleda u tome što će se izvršiti online provjera ispravnosti dokumentacije u tzv. postupku predregistracije. Ministarstvo pravde BiH će postupkom predregistracije izvršiti provjeru ispravnosti dokumentacije. Po odobrenju, dokumentacija će se moći preuzeti iz online aplikacije, odštampati te samo jednim dolaskom u registracioni ured predati ispravne dokumente i registrirati udruženje - izjavio je ministar Grubeša.

Web-portalom Zbirni e-registar udruženja i fondacija u BiH je omogućeno svim zainteresiranim stranama da pretraže podatke svih registarskih tijela u BiH, a koji su odlučili podatke iz svojih registara učiniti dostupnim ovom pretraživaču.

- Nadležna tijela vlasti imat će bolju kontrolu nad djelovanjem rada udruženja, zaklada i drugih neprofitnih organizacija u BiH, posebno kada je riječ o dodjeli i upotrebi proračunskih i donatorskih sredstava za finansiranje različitih programa i projekata ovih organizacija, kao i postupanja sukladno odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma - zaključio je Goran Žeravčić, voditelj CBGI projekta. 

- Ovo je bio i jedan od zadataka koji se odnose na ispunjavanje zahtjeva Odbora eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval) - dodao je Žeravčić.

Predstavljena je i ažurirana web-platforma eKonsultacije kojom se omogućava potpuno i pravovremeno informiranje i konsultiranje građana i predstavnika organizacija civilnog društva putem interneta, o procesu donošenja određenih pravnih akata te osigurava pouzdan komunikacijski kanal za njihovo učešće u kreiranju javnih politika. 

U ovom procesu primjenjuju se pravila propisana novim Pravilnikom o registraciji udruga i zaklada BiH. 

Nevladine udruge i uopće zainteresirani građani putem web platforme „Zbirni eRegistar udruga i zaklada u Bosni i Hercegovini“ mogu pretraživati podatke o registriranim udrugama i zakladama svih registarskih tijela u Bosni i Hercegovini (BiH). 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine će i u budućnosti ulagati znatne napore na unapređenje transparentnosti rada nevladinog sektora u BiH, što je i jedan od zadataka koji se odnosi na ispunjavanje zahtjeva Odbora eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval), kao i preporuke mjerodavnih međunarodnih institucija.

Oglasi

NA VRH