SARAJEVO U 86. godini

Preminuo akademik Ljubomir Berberović

Datum i vrijeme sahrane i komemorativne sjednice bit će naknadno objavljeni

Avaz.ba
12.02.2019 13:05

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obavijestila je bosanskohercegovačku javnost i medije da je danas u Sarajevu preminuo akademik Ljubomir Berberović.

Akademik Berberović autor je velikog broja naučnih, stručnih i naučnopopularnih publikacija.

Radovi o genetičkim osobinama stanovništva Bosne i Hercegovine, u kojima je proučeno više fenotipskih sistema morfološke i biohemijske varijacije ljudskih jedinki i grupa, predstavljaju značajan doprinos rasvjetljavanju nekih općih pitanja savremene genetike recentnih ljudskih populacija (kao što je, naprimjer, problem odnosa između stupnja reproduktivne izolovanosti i evolucijske diversifikacije stanovništva).

Ljubomir Berberović, profesor emeritus Sarajevskog univerziteta, rođen je 1933. godine u Sarajevu. Studirao je medicinu, biologiju i filozofiju na univerzitetima u Ljubljani i Sarajevu. Diplomirao je biologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (Prirodno-matematički odsjek, grupa biologija, 1958).  

Izabran je za asistenta na istom odsjeku 1959. godine. Od 1961. stalno je zaposlen na Odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu. Februara 1964. godine odbranio je doktorsku disertaciju Mikroevolucija vrste Eobania vermiculata na srednjejadranskom primorju i ostrvima, na istom Fakultetu. Za docenta na predmetu Organska evolucija sa genetikom izabran je juna 1964, za vanrednog profesora januara 1970, a za redovnog profesora juna 1975. godine. Predavao je genetiku, evoluciju, antropologiju i druge predmete na više fakulteta Sarajevskog univerziteta, kao i na drugim univerzitetima u zemlji i inozemstvu. 

Za dopisnog člana ANUBiH izabran je 1978., a za redovnog 1984. godine. Vršio je dužnost sekretara Odjeljenja prirodnih i matematičkih nauka ANUBiH (1990. – 1995.), predsjednika Odbora za međunarodne odnose ANUBiH (1984. – 1985.) i potpredsjednika Akademije (1999. – 2008.). Izabran je za dopisnog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (2006.) i za aktivnog člana Academia Scientiarum et Artium Europaea (2007.). Počasni je doktor Grand Valley State Univerziteta (USA, 1989.) i počasni član PEN Centra Sarajevo. Akademik Berberović je nosilac brojnih visokih priznanja za naučni, stručni i društveni rad. 

Datum i vrijeme sahrane i komemorativne sjednice bit će naknadno objavljeni.

NA VRH