FEDERACIJA BIH

Ovo je detaljan plan organizacije procesa imunizacije protiv koronavirusa

Federalno ministarstvo zdravstva izdalo je i smjernice kako se ponašati u slučaju četvrtog vala

L. M.

Početi sa imunizacijom uposlenih u obrazovnom sektoru, policiji, vatrogasnim službama, socijalnoj zaštiti i medijima, te studenata fakulteta zdravstvenih usmjerenja

Foto: AVAZ


Planom imunizacije protiv Covid-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koji je prihvaćen Zaključcima Vlade FBiH, te koji je prosljeđen i Parlamentu FBiH radi informiranja, imenovan je Odbor za koordinaciju kojeg čine direktori zavoda za javno zdravstvo u FBiH. 

Procjena rizika

Zavod za javno zdravstvo FBiH rukovodi Odborom za koordinaciju, te obavlja zajedno sa kantonalnim zavodima poslove i zadatke dodijeljene ovom Odboru Planom imunizacije protiv COVID-19, ali i poslove i zadatke u svezi provedbe Pravilnika o načinu provedbe obvezne imunizacije, imunoprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi.

Uvažavajući epidemiološku situaciju u Federaciji, s procjenom rizika, koja izaziva zabrinutost, dana 26.07.2021. godine održan je 11. sastanak Odbora za koordinaciju kojem su bili prisutni i kantonalni ministri zdravstva. Cilj sastanka je dogovoriti zajedničke aktivnosti kako bi FBiH u navedenim uvjetima dočekala pripravno četvrti val COVID-19.

Preporuka za prioritetne skupine

Pored postojećih prioritetnih skupina, početi sa imunizacijom uposlenih u obrazovnom sektoru, policiji, vatrogasnim službama, socijalnoj zaštiti i medijima, te studenata fakulteta zdravstvenih usmjerenja.

Preporuje se osiguranje pomoći za komunikaciju s osobama koje imaju poteškoće sa sluhom i vidom najmanje jedan dan u sedmici na mjestu provedbe imunizacije.

Nakon imunizacije postojećih prioritetnih skupina, kantonalni zavodi za javno zdravstvo će početi pozivanje i ostalog pučanstva na cijepljenje, a prema raspoloživim količinama cjepiva protiv Covid-19.

ZZJZ FBiH će organizirati imunizaciju skupina od posebnog značaja za FBiH i BiH.

Preporuke za organizaciju imunizacije protiv Covid-19

- Organizirati imunizaciju protiv Covid-19 po načelu „dan otvorenih vrata“ prema raspoloživim količinama vakcina.

- Otvoriti punktove za masovnu imunizaciju na razini općina s ciljem veće dostupnosti stanovništvu.

- Formirati mobilne timove za imunizaciju posebno ugroženih skupina stanovništva (migranti, Romi i dr.)

- Formirati mobilne timove za imunizaciju stanovništva koje je udaljeno od sjedišta centra za imunizaciju.

- Vakcinaciju protiv Covid-19 obavljati svih sedam dana u sedmici u razdoblju od 08:00 do 20:00, a po potrebi i duže, u skladu sa raspoloživim ljudskim i materijalno-tehničkim resursima.

Preporuke radi smanjenja rizika

- Intenzivirati nadzor nad provođenjem preventivnih mjera protiv Covid-19 nad svim događajima masovnog okupljanja u svim kantonima.

- Odobravati održavanje događaja masovnog okupljnja (sportska takmičenja, stručni skupovi, boravak u studentskim domovima i sl.) samo ako su osobe vakcinirane, preboljele ili imaju negativan test za Covid-19.

- Povećati broj antigenskih i PCR testiranja u svim kantonima.

- Intenzivirati istragu slučaja i praćenje kontakata radi smanjenja širenja delta varijante SARS-CoV-2 od strane kantonalnih zavoda za javno zdravstvo i općinskih higijensko-epidemioloških službi.

Preporuke u slučaju porasta broja zaraženih

- Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva će pratiti epidemiološku situaciju, koordinirati aktivnosti sa kantonima i dijelovati po sistemu ranog upozoravanja.

- Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva će nastaviti donositi opće preventivne epidemiološke mjere.

- Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva će na temelju procjene rizika i epidemiološke situacije donositi specifične restriktivne mjere za FBiH, ako su zahvaćena tri ili više kantona i ako se na temelju procjene zaključi da može doći do ugrožavanja epidemiološke situacije u cijeloj FBiH.

- Kantoni se obvezuju donositi restriktivnije mjere, od postojećih na razini Federacije, ako epidemiološke procjene ukazuju da može doći do ugrožavanja zdravlja pučanstva pojedinog kantona, ako postoji prijetnja da zdravstveni sistem bude ugrožen velikim prilivom bolesnika ili visokom stopom hospitalizacija ili smrtnosti.

Kantoni će na temelju procjene rizika i epidemiološke situacije donositi mjere smanjenja okupljanja ili zatvaranja pojedinih pravnih subjekata ili ograničavanja kretanja, kao i drugih restrikcija za pravne subjekte i stanovništvo koji se procjene kao izvor rizika, odnosno oboljevanja u skladu sa postojećim propisima.

Provođenje navedenih preporuka

Kantonalni ministri zdravstva će ove preporuke prezentirati vladama kantona, te iste provoditi na razinama kantona, u skladu sa svojim nadležnostima, a u suradnji sa kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, nadležnim inspekcijama, te drugim nadležnim tijelima vlasti kantona, kao i zdravstvenim ustanovama.

NA VRH

Podijeli članak na