BHDCA

Koja su prava putnika u avio saobraćaju

Pravo na odštetu postoji u slučaju oštećenja prtljaga, dužeg kašnjenja leta, otkazanog leta...

Prava putnika. Davor Puklavec / Pixsell

Z. K.

28.9.2023

Koja su prava putnika u avio saobraćaju objasnili su iz Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (BHDCA).

Definirana prava

Ta prava su definirana Zakonom o obligacionim odnosima u civilnom zrakoplovstvu, a odnose se na one koji putuju avionom koji polijeće sa aerodroma na teritoriji Bosne i Hercegovine ili u nekoj trećoj državi ka aerodromu na teritoriji BiH, osim ako su pogodnosti ili nadoknada i ako je pomoć dobijena u toj trećoj državi, pod uvjetom da je zračni operator (aviokompanija) za dati let zračni operator države potpisnice multilateralnog sporazuma o uspostavljanju zajedničke evropske zrakoplovne oblasti (sve države Evropske unije te Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Kosovo).

Pravo na odštetu postoji u slučaju oštećenja prtljaga, dužeg kašnjenja leta, otkazanog leta, uskraćenog ukrcaja, premještaja u niži razred te povrede prava putnika - osoba s invaliditetom ili osoba smanjene pokretljivosti.

U BHDCA su istakli da se putnik u slučaju povrede prava može njima obratiti kao nadležnom organu. Nakon što se žalba podnese, BHDCA analizira žalbu. Ako se zaključi da je žalba osnovana, traži od operatora ili njegovog odgovornog lica da postupi u skladu sa žalbom.

Ako operator ili njegovo odgovorno lice dostavi odgovor kojim se žalba pobija, BHDCA preispituje odgovor na žalbu. Ukoliko postoji potreba, inspektor BHDCA utvrđuje činjenično stanje i/ili provodi inspekcijski nadzor. U slučaju da to nije moguće iz različitih naloga, upućuje putnika da podnese tužbu protiv operatora ili njegovog odgovornog lica.

Pravo na pomoć

Osim prava na odštetu, osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću imaju pravo na pomoć na aerodromima i pravo na pomoć aviokompanija.

Osoba s invaliditetom i osoba sa smanjenom pokretljivošću može aviokompaniji ili aerodromu podnijeti prigovor ako smatra da su postupili protivno zakonu. Ukoliko operator - aviokompanija ili njegov predstavnik ili aerodrom ne postupe po prigovoru, moguće je uložiti žalbu BHDCA-u.

U slučaju da je za postupanje po žalbi nadležan organ druge države, BHDCA je dužan žalbu proslijediti organu te države na postupanje.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.