SUD BiH: Ukinuta oslobađajuća presuda Jasminu Čolomanu

Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine

Redakcija

Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je 15. marta 2016. godine otpremilo drugostepenu odluku od 21. januara 2016. godine u predmetu Jasmin Čoloman kojom je uvažena žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine te ukinuta presuda Suda Bosne i Hercegovine od 6. jula prošle godine i određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine.

Presudom Suda Bosne i Hercegovine od 06.jula 2015. godine optuženi Jasmin Čoloman je oslobođen optužbe da je radnjama detaljno opisanim u izreci presude počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačka c) KZ BiH u vezi sa članovima 29. i 180. stav 1. istog zakona.

Tužilaštvo BiH je izjavilo žalbu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa prijedlogom da Apelaciono vijeće u cjelosti prihvati žalbu kao osnovanu, pobijanu presudu ukine, te odredi održavanje pretresa na kojem će se ponoviti izvedeni dokazi i izvesti novi radi potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja pred Apelacionim vijećem, nakon čega će se optuženi oglasiti krivim i kazniti po zakonu.

Odgovor na izjavljenu žalbu dostavio je branilac optuženog Jasmina Čolomana, sa prijedlogom da se žalba suprotne strane odbije kao neosnovana.

Apelaciono vijeće je dana, 21. januara 2016. godine održalo javnu sjednicu na kojoj su Tužilaštvo BiH i branilac optuženog ostali u cjelosti kod navoda iz pismeno podnesenih žalbi.

Nakon što je ispitalo pobijanu presudu u granicama žalbenih navoda, Apelaciono vijeće je donijelo navedenu odluku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA VRH

Podijeli članak na