INTERVJU

Šemsudin Mehmedović za “Avaz”: Nova bosanska politika ima snažnu podršku

Ova politika ima snažnu podršku, vrijeme je da bude predstavljena javnosti

Mehmedović: Stranka utemeljena na liberalno-demokratskim principima. Armin Durgut / PIXSELL

Alen Bajramovic

4.12.2023

Jedan od osnivača i bivši visoki funkcioner SDA, državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović prije dva mjeseca najavio je osnivanje novog političkog subjekta.

U intervjuu za “Avaz” otkriva u kojoj su fazi pripreme, po čemu će stranka koja nastaje na platformi “Nova bosanska politika” biti drugačija od ostalih, čiju podršku je do sada dobio i šta će biti osnovni ciljevi, ali i kako vidi budućnost SDA i stanje u stranci koju je napustio.

Ono što se do sada zna je da će nova stranka nositi prefiks “bosanska”, da će to biti stranka centra i da će okupiti još nekoliko funkcionera SDA. Šta nam o dosadašnjim aktivnostima možete reći?

Savez političkih stranaka

- Da, već neko vrijeme jedan ozbiljan i intelektualno kapacitiran tim radi na izradi programskih dokumenata novog političkog projekta, čija će platforma, koju sam i ranije najavio, biti “Nova bosanska politika”. Osim ovoga što ste naveli, Nova bosanska politika će biti utemeljena na liberalno-demokratskim principima i vrijednostima, vladavini prava, kao osnovnom principu, ali istovremeno i zaštiti ljudskih prava, individualnih i svih drugih sloboda i tržišne ekonomije. U suštini, Nova bosanska politika pledira da bude savez političkih stranaka koje žele promjene sistema političkog organiziranja u Bosni i Hercegovini, kao i potpuno drugačiji pristup u rješavanju nagomilanih političkih problema. Vizija Nove bosanske politike je država Bosna i Hercegovina, institucionalno jaka, sa sposobnostima ostvarivanja svih društvenih funkcija u korist građana i kolektiviteta koji u njoj egzistiraju. Moderna, evropska demokratska država koja će u potpunosti biti kompatibilna s državama članicama EU. Država socijalne pravde koja ničim neće sputavati lični razvoj, individualne i sve druge slobode koje pružaju mogućnost svakom pojedincu unutar društva da ostvari lične ambicije i dostigne društvenu afirmaciju. Ostvarivanje naše političke vizije nalaže postavljanje i dostizanje ciljeva kako bi se izgradili neophodni uvjeti za progres države i društva.

Koji su to ciljevi?

- Naši ciljevi su kontinuirana politička borba za uklanjanje dejtonskih političkih i ustavnopravnih barijera koje usložnjavaju proces političkog odlučivanja i izazivaju napetosti i tenzije unutar političkog polja i društva u cjelini. Izgradnja bosanskog identiteta koji prevazilazi dejtonsku etnonacionalnu matricu podjela i razvijanje bosanskih političkih narativa koji ne isključuju bilo kakve identitetske pripadnosti, realitete bosanskohercegovačkog društva, niti daju bilo kakav ekskluzivitet ili preimućstvo bilo kom identitetu u odnosu na ostale, koji su sažeti unutar osobenog bosanskog identiteta. Odgovorna i proaktivna politika u funkciji prosperiteta države i društva, sa svim svojim građanima i kolektivitetima i u svim sferama društvene djelatnosti, kako na unutarpolitičkom tako i na vanjskopolitičkom planu. Uspostavljanje vladavine prava, pravedno i slobodno društvo. Funkcionalan socijalni sistem koji može isporučiti sve svoje usluge različitim slojevima društva i istovremeno osigurati ambijent za lični razvoj i afirmaciju. Stvaranje ambijenta za ravnomjeran regionalni i lokalni razvoj na principima solidarnosti i supsidijarnosti, što će omogućiti lokalnim akterima da u najboljoj vjeri i namjerama, zajedničkim pregnućem i posvećenošću, odlučuju o svim važnim pitanjima koja se odnose na regionalne i lokalne zajednice i njihove građane.

Šta je urađeno do danas i ima li Nova bosanska politika, u mnoštvu drugih stranaka, podršku u javnosti?

- U dosadašnjem periodu, od nastanka ideje o novoj političkoj paradigmi pa do sada, a mora se istaći da to i nije dug period, poduzete su značajne aktivnosti, pa su i u dobroj mjeri već sazreli uvjeti da se naše političke ideje i namjere predstave bosanskohercegovačkoj javnosti. Utvrđena je politička platforma koja predstavlja optimalnu formu, okvir i čvrstu osnovu našeg političkog djelovanja. Jasno i nedvosmisleno su utvrđeni politički principi i vrijednosti koje će Nova bosanska politika baštiniti i njegovati, detektirani regionalni globalni izazovi s kojima se naša država i društvo suočavaju, utvrđeni ciljevi djelovanja i osnovni principi i načela javnih politika, s posebnim fokusom na neka od krucijalnih pitanja kakva su ujedinjenje bosanskohercegovačkog društva, odnos prema dijaspori, sigurnosna politika, vanjska politika, mladi i obrazovanje, moralna obnova društva i druga. Obavljeni su vrlo intenzivni razgovori i široke konsultacije s velikim brojem istaknutih aktera iz političkog života, akademske zajednice, privrede i šire društvene zajednice, tom prilikom su im predstavljeni ideja, sadržaj političke deklaracije, principi, vrijednosti, vizija, ciljevi i javne politike i naš je utisak da smo naišli na razumijevanje, široku i snažnu podršku. Ovom prilikom se ne bih bavio konkretnim imenima, bilo bi s moje strane neodgovorno i neozbiljno, pa ćemo o imenima kad to dobije zvaničan karakter. U ovom trenutku vam samo mogu reći da se radi o ljudima koji su ostavili dubok i zapažen trag u političkom, akademskom, privrednom i u općem smislu u društvenom životu naše države.

Porodično naslijeđe

S obzirom na strukturu kadrova koji su posljednjih godina napustili SDA, ko, prema Vašem mišljenju, ostaje u ovoj stranci i kakvu budućnost joj iz ove perspektive možete predvidjeti?

- Ne želim se proročki ni maliciozno odnositi naspram političkog subjekta kojem sam pripadao i u kojem sam se politički afirmirao slijedeći ideje imanentne SDA, od njenog nastanka i u ranijim fazama njenog političkog djelovanja. Mogu samo izraziti svoje lično nezadovoljstvo naspram aktuelne politike rukovodstva SDA u kojoj je primjetan snažan otklon udesno u odnosu na temeljne principe SDA u njenim osnivačkim i drugim temeljnim dokumentima i političku praksu koja je bila svojstvena ranijim fazama političkog djelovanja. Osjetan je zamor u političkom djelovanju, a da se smjenom generacija nije uveo novi elan za političko djelovanje na političkoj sceni. Naprotiv, obiluje kadrovima koji su svoje djelovanje podredili snishodljivom odnosu prema lideru koji im osigurava lagodne pozicije. Potom i autoritarnim, moglo bi se reći čak i apsolutističkim, načinom vođenja stranke, po principu „Stranka, to sam ja“. Temeljna odlika ovakvog vođenja SDA ogleda se u nametnutom principu da je SDA porodično naslijeđe.

Bez obzira na moje zamjerke, smatram da je SDA i dalje respektabilan politički subjekt na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, ali da je već odavno u svojevrsnoj regresivnoj političkoj fazi te sam zbog toga i zastupao stav da su nužne korjenite promjene unutar njene strukture. Nažalost, moje ideje i stavovi nisu naišli na plodno tlo te sam odlučio da posegnem za formom političkog djelovanja koja, u nužnom demokratskom ozračju, ničim neće sputavati moje političke ideje i opredjeljenja. Ja sam, u više navrata, već izrekao svoje mišljenje i stavove o tome šta je neophodno da bi se SDA ponovo vratila na put političkog progresa, a sve se to može podvesti, prije i iznad svega, pod istinsku demokratizaciju stranke i pretpostavljanje općeg državnog i društvenog interesa uskim i ličnim interesima koji samo nanose štetu kako SDA tako i državi i društvu. Ipak, stanovišta sam da i SDA može svoje političko djelovanje podvesti pod načela i principe političkog djelovanja koje će deklarirati Nova bosanska politika, naravno, to zahtijeva potpunu i nedvojbenu posvećenost ovim principima i načelima.

Širok je spektar tema koje nameću političari u javnom prostoru. Kako komentirate ukupnu situaciju u državi?

- Ukupna situacija se, bez imalo promišljanja, već duži period, može determinirati kao vrlo složena ili kontinuirana politička kriza. Etnonacionalni dejtonski model, kao pogodan okvir za destruktivne politike etnonacionalističkog desnog populizma, kojeg karakterizira artikulacija političkih narativa u funkciji njegovanja kultura straha, poricanja, podjela i nepovjerenja, kontinuirano producira političke, a time društvene napetosti. Sve to doprinosi jednom općem defetizmu i besperspektivnosti. Direktna posljedica toga su i sve prateće anomalije, posebno zabrinjavajući masovan odlazak ljudi iz Bosne i Hercegovine. Sve ovo u krajnjem sprečava ujedinjenje društva i oživljavanje osobenog bosanskog identiteta po modelima koji su već poznati u bosanskohercegovačkoj historiji. Kontinuirane su i vrlo intenzivne destruktivne politike koje podrivaju historijski, međunarodnopravni kontinuitet i geopolitički subjektivitet države Bosne i Hercegovine, kako na untarpolitičkom tako i na vanjskopolitičkom planu. Sveprisutni politički narativi su jasno i nedvosmisleno usmjereni podrivanju ustavnopravnog poretka, političke nezavisnosti, teritorijalnog integriteta, suvereniteta i međunarodnog subjektiviteta države Bosne i Hercegovine.

Etnonacionalistički politički narativi djeluju po matrici „akcija – reakcija – kontraakcija“ – najreprezentativniji politički predstavnik jedne etnonacionalne skupine izrekne zapaljivu i neutemeljenu tezu kojoj je potrebna reakcija – dobije ništa manje zapaljivu i neutemeljenu tezu od političkih predstavnika druge (ili treće) etnonacionalne skupine, što je u krajnjem i želio – a potom nastupa s još spornijom i zapaljivijom tezom. Tako se ulazi u začarani krug „političkog prepucavanja“ ili narativno-retoričku spiralu koja je u potpunosti u funkciji podjela društva po etnonacionalnom principu. Evo, svjedoci smo da su i ovih dana aktuelni ovakvi narativni stereotipi na primjeru iznesenih informacija o prisutnosti ćelija ISIL-a i ruskih kampova u Bosni i Hercegovini. Dakle, krajnje je vrijeme da se iz faze reaktivne politike krene u proaktivnu fazu koja ću karakterizirati aktivno političko kretanje ka pozitivnim političkim rješenjima, u interesu države Bosne i Hercegovine, svih njenih građana i kolektiviteta. Nova bosanska politika će u vremenu koje slijedi predstaviti i praktično provoditi ovakve forme političkog djelovanja.

Historijske šanse

Spomenuli ste ćelije ISIL-a i ruske kampove koje političari ovih dana prebrojavaju u BiH, dok u isto vrijeme ističu opredijeljenost za EU. Je li apsurdno očekivati da se s famoznim ćelijama i kampovima, bez obzira na to što ih niko nije vidio, možemo i približiti EU i znaju li oni uopće šta rade?

- Bit ću iskren pa reći da je iluzorno vjerovati da nam aktuelne vladajuće politike mogu priuštiti brzo kretanje ka euroatlantskim integracijama. Da li znaju šta rade!? Mislim da znaju, bez obzira na to što je prisutno opće mišljenje da je njihovo djelovanje destruktivno i štetno po državu i društvo. Ipak, sudeći po svemu, djeluje da vladajućim političkim elitama u Bosni i Hercegovini upravo odgovara status quo ili permanentna politička kriza, jer, zapravo, njima nisu u fokusu opći interesi, država i društvo, već uski stranački i lični interesi. Sve to im priskrbljuje mogućnost da kroz već uspostavljene strukture moći, potpomognute nekim vanjskim subjektima, upravljaju javnim dobrima na način koji zadovoljava njihove lične interese. Pritom, kroz etablirane političke narative relativiziraju sve ono što je očigledno u nastojanju da kroz narativnu manipulaciju svoje političko djelovanje predstave jedinim vrijednim pažnje i tako sebi priskrbe opstanak na pozicijama vlasti. Uprkos velikim i krupnim izazovima, smatram da su i šanse velike, moglo bi se reći historijske. Nova politička paradigma, koju kroz ovaj intervju predstavljam, uložit će maksimum pregnuća, truda, napora, iskustva i znanja da ove historijske prilike „zgrabi“ i odlučno krene ka građenju ljepše i prosperitetnije Bosne i Hercegovine.

Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.