SARAJEVO Bit će objavljena i u "Službenim novinama FBiH"

Završena sjednica Vlade FBiH, donesena odluka o povećanju minimalnih penzija

Trenutno finansijsko stanje PIO veoma povoljno

Fena
22.02.2019 13:06

Fadil Novalić

Foto: T. Saletović

Vlada Federacije BiH je na današnjoj hitnoj sjednici u Sarajevu donijela Odluku kojom utvrđuje povećanje iznosa najniže penzije za 3,2 posto, počevši od 1. januara 2019. godine. 

Za realizaciju ove odluke, koja stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenim novinama FBiH", zadužen je Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Odluka je donesena nakon što je Federalni zavod PIO 8.1.2019. godine dostavio obrazloženje u kojem je navedeno da je trenutno finansijsko stanje ovog zavoda veoma povoljno, sa izraženim pozitivnim trendovima.

Prema prikazanom finansijskom stanju Federalnog zavoda i procijenjenom iznosu potrebnih sredstava za povećanje najnižih penzija za 3,2 posto, a imajući u vidu rast BDP-a, utvrđeno je da postoje realne finansijske mogućnosti za njihovo povećanje.

Kako je istaknuto u obrazloženju, za provođenje ove odluke nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Federacije BiH. 

U 2018. godini je nastavljen trend smanjenja deficita Federalnog zavoda PIO, te se očekuje da će on sa 31. 12. 2018. godine iznositi 42 miliona KM. Trend smanjenja deficita je posebno izražen u posljednje dvije godine (2017. i 2018.).

Tokom 2018. godine kredit je korišten u sve nižem iznosu, i to na kratki period od dva - tri dana pa je, po tom osnovu, značajno manja i kamata na iskorištena kreditna sredstva. 

Što se tiče rashodovne strane, bitno je istaći da su tokom 2018. godine, primjenom novog Zakona o PIO, tri puta izvršena povećanja penzije. Tako je, nakon jednokratnog povećanja, vanrednog povećanja minimalnih penzija i redovnog usklađivanja, prosječna penzija sada veća za 7,7 posto u odnosu na prosjek prije primjene novog Zakona o PIO.

To je rashode za isplatu penzija povećalo za nešto više od 100 miliona KM u 2018. godini.

Inače, na osnovu dopisa Federalnog zavoda za statistiku od 7.1.2019. godine, stopa rasta realnog bruto domaćeg proizvoda (BDP) za tri kvartala 2018. godine je 3,2 posto. Međutim, zbog indirektne metode mjerenja BDP-a, objavljeni podaci za prva tri kvartala 2018. godine podliježu promjenama (uglavnom rastu) sve do trenutka objavljivanja podataka za četvrti kvartal 2018. godine, što se očekuje do 29.3.2019. godine.

Kako Federalni zavod za statistiku, zbog dinamike objavljivanja podataka o stopama rasta realnog BDP-a, nije u mogućnosti da dostavi i procjenu stope rasta za cijelu 2018. godinu, urađena je projekcija povećanja najniže penzije s pretpostavljenom stopom rasta realnog BDP od 3,2 posto.

Pošto će nakon povećanja najniže penzije jedan broj penzionera, čiji su trenutni iznosi penzije nešto iznad najniže, biti obuhvaćeni povećanjem (ali u manjem procentu) doći će do povećanja broja korisnika najniže penzije. Prema procjeni, očekuje se da će broj korisnika penzije koji će preći u kategoriju najniže penzije, biti oko 6.800, tako da će nakon povećanja biti 192.821 korisnik najniže penzije.

Izjašnjenja o inicijativama

Vlada Federacije BiH, polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva finansija, nije prihvatila Prijedlog zakona o otpisu poreznih dugovanja fizičkih osoba - rezidenata Federacije BiH koje su ostvarile prihode iz inostranstva, čiji je predlagač poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Irfan Čengić.

Postupak naplate dospjelog, a nenaplaćenog poreznog duga je, navedeno je u izjašnjenju Vlade, već uređen odredbama Zakona o Poreznoj upravi FBiH i podzakonskim aktima kojima su propisani uvjeti, način i postupak izmirivanja svih poreznih dugovanja za sve obveznike na mnogo širi i praktičniji način, ne praveći diskriminaciju poreznog perioda, izvora prihoda i obveznika.

Prijedlog zakona izdvaja samo rezidente - fizičke osobe koje su ostvarila prihod iz inostranstva u periodu 2015.-2018. godina, ali diskriminira i same porezne obveznike ovisno od perioda ostvarivanja prihoda. Ovakva slojevita i ciljana diskriminacija, kakva je sadržana u Prijedlogu zakona poslanika Irfana Čengića, nije u skladu sa Ustavom FBiH i Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i temeljenih sloboda, jer ima direktan utjecaj na kršenje prava svih osoba na jednakost.

U izjašnjenju je istaknuto i da je otpis zatezne kamate već detaljno uređen Zakonom o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

U obrazloženjima Prijedloga zakona navedeno je da fizičke osobe nisu mogle prijaviti prihode iz inostranstva zbog nepostojanja obrazaca u Poreznoj upravi FBiH. U izjašnjenju Federalne vlade je navedeno da taj razlog nije opravdan jer je zanemarena činjenica da je zakonska obaveza obračuna, uplate i prijave poreza na dohodak definirana odredbama Zakona o porezu na dohodak, a ne podzakonskim aktima koji propisuju obrasce prijave.

Vlada Federacije BiH je mišljenja da ne postoje uvjeti za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, čiji je Nacrt podnio, također, poslanik Irfan Čengić.

Polazeći od mišljenja deset federalnih ministarstava, te federalnih zavoda za zapošljavanje i za penzijsko i invalidsko osiguranje, Vlada Federacije BiH danas nije prihvatila Nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojeg je predložio Klub poslanika Koalicije DF-GS u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

U izjašnjenju Vlade je ukazano i na to da bi provedba ovako koncipiranog zakona godišnje koštala dodatnih minimalno 345.000.000 KM, te da dostavljeni Nacrt nije pripremljen u skladu sa Uredbom Vlade FBiH o postupku procjene utjecaja propisa, zbog čega nisu osigurani uvjeti za izradu kvalitetnijeg propisa kroz identificiranje problema, uzroka, ciljnih grupa i razloga zbog kojih problem nije mogao biti riješen postojećim regulatornim okvirom. 

Također, odredbe Nacrta koje se odnose na prava i osiguravaju uvjetuju za zapošljavanje i prioritet u zapošljavanju su neprecizne, a ukoliko bi bio prihvaćen prijedlog za donošenje Zakona po skraćenom postupku, ne bi mogla biti osigurana dosljedna primjena njegovih odredaba.

Jedna od zamjerki odnosi se i na opasnost diskriminacije učenika, jer bi samo neki učenici srednjih škola, primjenom rješenja ponuđenih Nacrtom, imali pravo na besplatne udžbenike (u tri kantona), dok bi u ostalim kantonima to pravo ostvarivali samo učenici osnovnih škola, jer je po njihovim kantonalnim zakonima obavezno samo osnovno. obrazovanje.

Ukazano je i na to da u Nacrtu nije dovoljno preciziran pojam "prednosti" pri dodjeli kredita, a kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti pripadnika boračkih populacija, treba prethodno pribaviti i mišljenja kantona, jer je riječ o materiji iz podijeljene nadležnosti.

I predloženi način funkcioniranja Boračkog fonda, kaže se u izjašnjenju Federalne vlade, neprovediv je jer obuhvata različite izvore finansiranja i s različitih nivoa vlasti. Također, nije jasno ni na koji bi način sredstva od ušteda ostvarenih u općinama, kantonima i Federaciji BiH bila raspodjeljivana i uplaćivana u ovaj fond.

Predloženo rješenje o dokupu staža do pet godina značilo bi povrede Zakona o zabrani diskriminacije u BiH, jer bi takvo pravo bilo omogućeno samo određenoj kategoriji stanovništva.

U izjašnjenju je navedeno i da je Vlada FBiH utvrdila Prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, s prihvaćenim amandmanima, te da smatra da je to rješenje realno i formalno-pravno i finansijski provedivo. To zakonsko rješenje obuhvata 15 prava za demobilisane borce i članove njihovih porodica, među kojima je zdravstvena zaštita - liječenje na području svih kantona - osnovno osiguranje koje utvrđuje dobnu granicu za ostvarivanje ovog prava sa 57 godina i naviše.

Vlada je danas zaključila da, obzirom na obimnost i složenost Nacrta zakona, ne postoje uvjeti da on bude razmatran po skraćenoj parlamentarnoj proceduri.

Izmijenjena odluka o visini I načinu plaćanja naknade za kontrolu određenih proizvoda pri uvozu i izvozu

Federalna vlada izmijenila je Odluku o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova kontrole kvalitete određenih proizvoda pri uvozu i izvozu. 

Izmjenom je ukinuta naknada za kontrolu kvalitete koju obavljaju organi Federalne uprave za inspekcijske poslove - Federalnog tržišnog inspektorata, smanjena visina naknade koju naplaćuju kontrolne kuće sa 30 KM na 20 KM, te izmijenjeno definiranje pojma pošiljka, pod kojom će biti podrazumijevana sva roba u jednom prijevoznom sredstvu (sva roba u kamionu, vagonu, kontejneru i drugo).

Cilj ove odluke je otklanjanje negativnih posljedica neusklađenosti postupanja i troškova kontrole kvalitete proizvoda pri uvozu i izvozu koji se naplaćuju u Federaciji BiH i Republici Srpskoj i povećanje broja privrednih subjekata koji će uvoz obavljati na području koje pokriva Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Komentari

NA VRH